Försäkringsinformation - Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Försäkringsnummer O110SE210

Försäkringsperiod 2021-01-01—2021-12-31

Försäkringstagare Stockholms stad

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper av personer. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid det gällande försäkringsbrevet och de fullständiga svenska försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:

Crawford & Co AB

Kommunolycksfall

Box 6044

171 06 Solna

E-post: sterik.olycksfall@crawco.se

Tel: 08 - 508 29926

Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.

Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

Verksamhetstid

Försäkringen gäller för nedanstående grupper av personer vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid vid deltagande i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för. Försäkringen gäller även vid färd till och från verksamheten.

- Deltagare inom kommunal eller av fristående aktör anordnad fritidsverksamhet, t ex parklek, öppen förskola, kolloverksamhet, fritidshem, fritidsklubb och fritids- och ungdomsgård.

- Deltagare inom kommunal eller av fristående aktör anordnad vuxenutbildning, inklusive SFI. - Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheter enligt SoL.

- Dagverksamhet och sysselsättning enligt SoL/LSS.

- Läger inom fritidsverksamhet anordnad av Stockholms stad.

- Flyktingar och asylsökande som deltar i introduktionsprogram.

- Deltagare inom verksamheten för Jobbtorg Stockholm.

- Koloniverksamhet enligt LSS.

- Barn och unga vuxna i åtgärd inom Socialtjänsten.

- Kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt SoL/LSS/LVU.

- Deltagare och Umgängestödjare inom Umgängesstöd enligt Föräldrabalken.

- Personer i insats enligt LSS.

- Volontärer som enligt avtal utför frivilligt arbete på uppdrag av Stockholms stad.

- Personer i praktik och utbildning anordnad av Stockholms stad.

- Deltagare i insatser hos Samordningsförbundet Stockholm stad.

- Röstmottagare förordnade enligt vallagen, samt övriga anlitade uppdragstagare i samband med genomförande av allmänna val.

Heltid

Försäkringen gäller för nedanstående grupper av personer vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt:

- Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (=familjedaghem), förskoleklass och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola som är folkbokförda i Stockholms stad eller i annan kommun och som deltar i verksamheter som Stockholms stad är ansvarig för oavsett om verksamheten drivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

- Samtliga barn och elever som är folkbokförda i Stockholms stad men som går i annan kommuns förskola, pedagogisk omsorg (=familjedaghem), förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller särskola, oavsett om verksamheten drivs i kommunal regi eller av fristående aktör.

- Papperslösa barn och asylsökande barn och barn som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd och barn som är EU-medborgare och diplomatbarn som bor i Sverige och är inskrivna för utbildning som Stockholms stad ansvarar för. Med barn avses personer som inte fyllt 18 år, och personer som slutför gymnasieutbildning som påbörjats före 18 årsdagen.

- Placerad i boende enligt SoL/LSS/LVU.

- Placerad i boende med särskild service enligt SoL/LSS.

- Placerad i boende i HVB-hem, eller stödboende, i stadens eller annans regi.

- Placerad i boende i korttidshem/korttidsfamilj enligt SoL/LSS.

Försäkringens omfattning, och högsta ersättningsbelopp per försäkrad

Det totala sammanlagda ersättningsbeloppet för alla försäkrade är begränsat till 500 000 KSEK per år.

Läkekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader Tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader Resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader Merkostnader 1 pbb

Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet

0,25 pbb

Rehabiliteringskostnader Nödvändiga och skäliga kostnader Vid medicinsk invaliditetsgrad t o m 50% 15 pbb

Vid medicinsk invaliditetsgrad över 50% Vid ekonomisk invaliditet t o m 50 %

30 pbb 15 pbb

Vid ekonomisk invaliditetsgrad över 50% 30 pbb Hjälpmedel 1 pbb Ersättning vid dödsfall 1 pbb Ersättning för lyte och men Enligt tabell Ersättning för sveda och värk Enligt tabell Ersättning för vanprydande ärr Enligt tabell Kristerapi Maximalt 10 behandlingstillfällen Ersättning vid smitta av HIV och hepatit 5 pbb Sjukhusvård 100 kr/dag i max 90 dagar

Verksamhetstid

Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet, samt färd till och från verksamheten.

Heltid

Dygnet runt, även under fritid och lov.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Kostnaderna måste vara godkända av Crawford & Co innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring och skall på förhand godkännas av Crawford & Co.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar fastställd invaliditetsgrad.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider pga olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak före 25 års ålder, lämnas ersättning till den försäkrades dödsbo.

Allmänt

Villkor A 600:4 Kollektiv Olycksfallsförsäkring.

Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk

Basbelopp 2021 47 600 kr


Vistelse utanför Sverige Försäkringen gäller subsidiärt vid vistelse utanför Sverige i högst 60 dagar i en följd. Ersättning lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll. Ersättning från annan Kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet, ersätts inte ur denna försäkring.