Fritidshemmet och klubben

Elever i förskoleklass tom år tre kan gå på fritids.

Fritidshemmet och klubben använder sig av plattformen V-klass för närvaro och information om verksamheten.

För att kunna ordna omsorg för de barn som behöver tillsyn efter kl 15.30 vid APT möten, under planeringsdagar, efter 16.00 vid aftnar/dag före helgdag, skall detta alltid anmälas separat via mejl till pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu minst 2 veckor före gällande datum.

Obs! Om föranmälda behov skulle ändras, skall även detta meddelas i god tid per mail till Pia så att resurser kan anpassas.

Vänligen skriv upp datumen och respektera att omsorgen vid dessa tillfällen kommer att anpassas efter antalet anmälda barn.


Fritidshemsverksamhet

Bitr. fritidshemschef Pia Lundgren:

08-545 538 65 070-784 13 55

fritidshem Förskoleklass,

070-784 13 50

fritidshem åk 1:

070-784 13 51

fritidshem åk 2:

070-784 13 52

fritidshem åk 3:

070-784 13 53

fritidsklubb 4-6:

070-784 13 54

Verksamhetsidé

”Sverigefinska skolan i Stockholm skall vara en skola med integrerat fritidshem som genom särskilt hög pedagogisk standard utvecklar tvåspråkighet hos eleverna och ger likställd hemortsrätt i såväl finsk som svensk kultur. Skolan följer i övrigt svensk läroplan och har tydligt uttalade kunskapskrav.

Skolan vänder sig till föräldrar med finsk/svensk språk- och kulturbakgrund som vill ge sina barn en fullödig förankring i såväl den svenskspråkiga som den finskspråkiga kultursfären. Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur”.

Vårt uppdrag är att bedriva en tvåspråkig, tvåkulturell fritidsverksamhet enligt skolans verksamhetsidé. Finskan och svenskan samt de två kulturerna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Fritidshemmets rutiner:

Öppettider 6.30-17.30

Forskoleklassens lokaler har öppet 7.30-17.00

Eleverna från 1-3 och klubbeneleverna är ute på gården med fritidshemspersonal 8.00-8.30 (månd. 8-9)

Rävlyanhar öppet från skolslut till stängning 17.30

Fritidshemspersonalen följer med barnen till mellanmål på eftermiddagen

När skolan slutar hämtar fritidshempersonal barnen från klassrummet

Grov och finplanering av fritidsverksamheten för 2014-2015

Grovplanering görs i början av terminen och dokumenteras.

Fritidshemspersonal har planering varje vecka.

Avdelningarna har en veckoplanering med vissa fasta aktiviteter inplanerade, som kan variera under olika perioder. Barnens inflytande ökar med åldern.

Aktiviteter på fritidshemmet:

Utevistelse

Olika Idrottsaktiviteter

Parkutflykter

Skapande och pyssel med olika material

Bygglek med lego och kaplastavar

Sällskapsspel

Sång och dans

Olika små fester

drama

Fritidshemmet

Fritidshemsverksamheten omfattar barn från förskoleklass till år 3, samt klubbverksamhet för årskurserna 4-6 och är lokal- och verksamhetsmässigt integrerad med förskoleklass och skola. Verksamheten är indelad i tre avdelningar; Rävlyan och Draken (förskoleklass), samt Treans fritidshem

Det finns en informationsansvarig på varje avdelning. Biträdande fritidshemschefen har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Styrdokument: LGR11, Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, skolans verksamhetsidé, tvåspråkighetsmål samt skolans språkpolicy.

Likabehandling: likabehandlingsplan finns och gäller för samtlig personal i skola och fritidsverksamhet

Personalutveckling: Vid nyrekrytering strävar vi efter att anställa personal med adekvat utbildning.

Vi strävar efter att delta i utbildningar avsedda för fritidspedagoger.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB