Arbetsplan för elevhälsa

Elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan vara samlad och ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Det skall även finnas tillgång till personal med sådan kompetens att olika behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sverigefinska skolan i Stockholm har tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Skolan har flera speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och en skolsköterska som arbetar 100%. 

Skolans elevhälsoteam består av en rektor, två biträdande rektorer, en skolsköterska och tre lärare som är ansvariga för de specialpedagogiska insatserna. Teamet har möte varje vecka och de utvärderar sitt arbete regelbundet.ARBETSPLAN FÖR ELEVHÄLSA 

Sverigefinska skolan i Stockholm 

INLEDNING 

Elevhälsa Enligt skollagen ska elevhälsan vara samlad och ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Det skall även finnas tillgång till personal med sådan kompetens att olika behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Sverigefinska skolan i Stockholm har tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Skolan har flera speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och en skolsköterska som arbetar 80%. Skolans elevhälsoteam består av en rektor, två biträdande rektorer, en skolsköterska och tre lärare som är ansvariga för de specialpedagogiska insatserna. Teamet har möte varje vecka och de utvärderar sitt arbete regelbundet. 

MÅL

 Skolans målsättning (enligt skollag, skolförordning och Lgr22) omfattar mål även för skolans 

elevhälsa: 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

att undanröja hinder och skapa en positiv lärandesituation 

att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd 

att samverka med andra personalgrupper, övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för skolans elever 

att samarbeta med föräldrar så att det främjar elevernas utveckling och lust att lära 

ANSVAR 

Rektor Rektorn har ett förstärkt pedagogiskt ledningsansvar. Så snart det framkommit att en elev är i behov av särskilt stöd ska hon se till att en pedagogisk utredning görs. Under utredningen ska samråd med elevhälsan ske om det inte anses uppenbart obehövligt. Rektorn beslutar om ett åtgärdsprogram upprättas och om innehållet i detta. Fokus ska vara på elevens hela studiemiljö, inte på den enskilda elevens svårigheter. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram utarbetas. Särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång beslutas av rektorn och får inte delegeras. Om rektorn efter utredningen konstaterar att det inte föreligger behov av att upprätta ett åtgärdsprogram ska detta formellt beslutas och dokumenteras. Beslut om ett åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Biträdande rektorer i AE F-6 och AE 7-9 Biträdande rektorer arbetar aktivt med elevhälsoarbete. De håller klasskonferenser och överlämnandekonferenser enligt skolans elevhälsoplan. Kallelse till dessa möten skickas senast två veckor innan utsatt datum. 

Biträdande fritidshemschef Biträdande fritidshemschefen ansvarar för att nödvändig information når klassföreståndaren och biträdande rektorn. Biträdande rektorn tar upp ärendet i Elevhälsoteamet. 

Klasslärare/Klassföreståndare Klassläraren/klassföreståndaren, tillsammans med arbetsenheten, ansvarar för det dagliga elevhälsoarbetet. De följer upp elevernas kunskapsutveckling, gör pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram. 

Läraren med specialpedagogisk kompetens i AE F-6 och specialläraren i AE 7-9 - arbetar utifrån elevernas behov i sina respektive arbetsenhet - följer upp elevernas utveckling genom att tillsammans med rektorn gå igenom klassernas 

screeningsresultat - träffar nya elever innan de börjar på skolan - administrerar klassernas LUS- resultat - gör individuella tester - ger stöd och handledning 

Läraren i AE F-6 arbetar under fyra olika perioder under läsåret (en period omfattar ca 8 veckor). Hon gör även Logos- och ITPA- tester. 

ORGANISATION – KONFERENSER I arbetsenheten ligger basen för elevhälsoarbetet. Arbetsenheten uppmärksammar och åtgärdar elevers skolsvårigheter utifrån en helhetssyn. 

Vid behov av ytterligare stödinsatser kontaktas elevhälsan, som - ger stöd till utredning - gör anmälan till socialtjänsten (enligt överenskomna rutiner) - beslutar om ytterligare åtgärder/utredningar (åtgärdsprogrammet och minst 

en uppföljning ska finnas med som underlag) - följer upp orsaker till varför en elev slutar på skolan - gör uppföljningar och utvärderingar av genomförda stödinsatser 

Vid överlämnandekonferenser vid stadieövergångar inom skolan lämnas relevant information till mottagande personal. I denna konferens deltar biträdande rektor och lärarna som undervisar klassen. Skolsköterskan och personal från fritidshem deltar vid behov. Kallelse till dessa möten skickas senast två veckor innan utsatt datum. Elevhälsoinformation till andra skolor lämnas enbart med föräldrarnas samtycke. 

BILAGOR - Screening år F-9 - Rutiner inför val till gymnasiet - Handlingsplan för arbete med PU-ÅP-UP - Blanketter (Sthlm): PU, ÅP, bilaga till ÅP, utvärdering av ÅP - Skolhälsovård på Sverigefinska skolan i Stockholm - In- och utflyttningsrutiner för förskola och skola - Blankett: Överlämning av elev från annan skola - Modell för psykologisk utredning i samband med ansökan till särskola - Blankett (Sthlm): Medgivande till mottagande i särskola - Dagordning/kallelse till EHT-möte - Blankett: Utredning i ärende gällande diskriminering, kränkande behandling och/eller mobbning - Skollag: Elevhälsans omfattning - Handlingsplan för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 2/2 

Elevhälsans omfattning 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 25 §. Hälsobesök 

27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Lagrumshänvisningar hit (1) 

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i 

2 kap. 28 § förskoleklassen i stället för under utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Enkla sjukvårdsinsatser 

28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. 

Lagrumshänvisningar hit (5) 

23 kap. 9 §, 23 kap. 9 § 2 st, 2 kap. 1 § 1 st 4 p, 2 kap. 26 § 

9 § 2 st Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning 

Handlingsplan för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Sverigefinska skolan i Stockholm 

* Vi gör screening tidigt för att - tidig hjälp redan i förskoleklassen ger bäst resultat (75 % kan slippa misslyckas) - diagnos behövs för självkänslans skull (ca 6 % har dyslexi) 

* Vi följer upp läsutvecklingen kontinuerligt - lärarna har fått utbildning i Bo Sundblads läsutvecklingsschema, LUS - resultaten lämnas till rektor och speciallärare fyra gånger/läsår - ÅP upprättas till elever som riskerar att inte nå målen för årskursen 

• Lagar - enligt skollagen och skolförordningen har alla elever rätt till det stöd som de behöver för 

att klara utbildningsmålen - ingen diagnos behövs 

• Pys- Paragraf 

- man kan bortse från enstaka mål, t ex kan eleven få godkänt även om han inte kan stava 

engelska 

* Vi strävar efter att ge individuellt stöd - enligt forskning är det bättre att undervisa individuellt 20 min flera gånger i veckan än att undervisa 5 elever 1h i veckan - ju yngre eleven är desto viktigare med direkt träning - vi ger systematisk fonologisk träning 

* Vi introducerar kompensatoriska hjälpmedel redan i år 1 - vi ger bok och band till alla i klassen => viktigt att alla får prova och bli vana => inget konstigt senare när elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi använder dem kontinuerligt - vi ger eleven en lista på alla hjälpmedel och låter honom berätta vad han tycker att han har nytta av (vid stadiebyten osv) 

* Vi bemöter eleverna respektfullt - ”Jag kan om jag vill. Men jag kan inte, så jag vill inte.” 

* Vi är medvetna om vad specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är - ett neurologiskt problem (hur hjärnan fungerar) - eleven har fonologiska problem 

* Vi är medvetna om hur de typiska svårigheterna visar sig - svårt med ordigenkänning - nedsatt stavnings- och avkodningsförmåga vilket kan leda till svårigheter med läsförståelse, liten läserfarenhet och mindre ordförråd - specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan påverka alla ämnen * Vi vet att det är viktigt att upptäcka elevens starka sidor och att se sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och andra förmågor 

1/2 

Vi är medvetna om att vi kan hjälpa eleven t ex genom att: 

• ge fonologisk träning 

• läsa mycket 

• ge korta individuella pass ofta (bäst resultat) 

• introducera alternativa verktyg tidigt 

• se till att eleven har lärt sig att använda alternativa verktyg (ju äldre eleven är, desto större krav på alternativa verktyg, läraren fungerar som coach) 

• ge längre tid på prov/flervalsfrågor/ muntliga prov 

• låta eleven markera frågorna han vill svara på muntligt 

• tillåta eleven välja sin plats i klassrummet, byt inte 

i musik 

• ge texter i förväg eller gå igenom tillsammans 

• tillåta eleven lyssna på texter i förväg (med talsyntes) 

• tillåta eleven läsa in svaren på prov med fickminne 

i matematik 

• tillåta eleven använda multiplikationsruta osv. under lektionerna och under proven 

i svenska 

• dyslexi är ett handikapp som borde påverka bara detta ämne 

i engelska 

• ge lika många glosor som alla andra får, men 

eleven översätter orden/ svarar muntligt/använder programmet Spell Right 

i övriga ämnen... 

• gå igenom svåra ord i förväg 

• berätta vad eleven skall fokusera på 

• ge egen bok för anteckningar osv (eleven har rätt till) 

• fotografera anteckningar med mobilen/kopiera kompisens anteckningar (på statlig högskola/universitet har man rätt till anteckningshjälp osv) 

• ge texter inlästa på Daisy 

• låta eleven använda USB-minne och talsyntes 

• ge tydliga instruktioner 

• tillåta korta pauser 

• tillåta eleven lyssna på musik/använda hörselskydd 

GE LAGOM MYCKET LÄXOR 2/2 

Handlingsplan för arbete med PU - ÅP - UP Sverigefinska skolan i Stockholm 

• Varje arbetslag reserverar tid för arbete med pedagogisk utredning (PU), åtgärdsprogram (ÅP) och uppföljning av åtgärdsprogram (UP). 

• Klassläraren/klassföreståndaren kontaktar arbetsenhetens biträdande rektor vid behov av PU-, ÅP- eller UP- möte. Föräldrarna ska informeras och de ska ha möjlighet att lämna sina synpunkter inför mötet. 

• Biträdande rektorn kallar samtliga berörda lärare till mötet. Andra eventuella möten avbokas. 

• Samtliga kallade lärare bör vara förberedda på ärendet.( Använd gärna frågeställningar från PU till din hjälp.) 

• Följ samma frågeställningar från PU vid samtalet i arbetslaget. 

• Välj en sekreterare och en fokushållare. 

• Bestäm vem som skriver första utkastet till PU - ÅP - UP. 

• Bestäm datum för granskning av utkastet innan mötet avslutas, antingen med en kollega eller med hela arbetslaget. 

• Boka ett möte med föräldrarna för genomgång av PU - ÅP - UP. Skriv in föräldrarnas förändringsförslag. 

• Bestäm datum för uppföljning (efter 6-12 veckor). 

Tänk på att: 

Speciallärarna kan hjälpa er i arbetsprocessen med PU - ÅP - UP. Eleven och föräldrarna behöver känna sig delaktiga när ÅP utarbetas. Alla berörda lärare och familjen skall ha en kopia av ÅP. PU är sekretessbelagd och skall förvaras inlåst i arkivet. Original- ÅP skall förvaras inlåst i arkivet. 

Uppdatera klassens PU- ÅP- UP- protokoll inför varje klasskonferens och ge en kopia till rektor, biträdande rektor och speciallärare. 

Skolhälsovården 

Skolsköterska: Eva Karlsson måndag-fredag, Skolläkare: Ann-Charlotte Nygren, 1ggr/mån, tidsbeställning via skolsköterskan 

Information om skolhälsovården vid Sverigefinska skolan i Stockholm Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Målet enligt skollagen är att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra deras psykosociala och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Vi arbetar i första hand förebyggande och strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Skolhälsovården betjänar på finska och svenska utifrån skolans språkpolicy. Skolhälsovården följer ”Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård” och tillämpar metoder som används i Stockholms kommunala skolor. Verksamheten styrs även av Hälso- och Sjukvårdslagen. Skolhälsovården är kostnadsfri och frivillig. Basprogrammet för de åldersrelaterade hälsobesöken baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och samtal. Skolhälsovården utför även enklare sjukvårdsinsatser. 

Vaccinationer utförs enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. 

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt och medgivande från förälder/ myndig elev krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal. Vid akut sjukdom eller olycksfall i hemmet skall vårdcentral, sjukvårdsupplysning eller akutsjukvård kontaktas. Om barnet blir akut sjukt eller råkar ut för ett olycksfall i skolan kontaktar skolan föräldrarna. När skolsköterskan finns på plats hjälper hon till med råd och information. 

Vaccinationer i skolan 

Vaccinationsprogram för barn födda 2001 och tidigare: I skolår 4 erbjuds vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. I skolår 6 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Nya vaccinationsprogrammet för barn födda 2002 och senare har införts. I förskoleklassen erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (en spruta). HPV-vaccin Socialstyrelsen har även fattat beslut att flickor födda 1999 och senare skall erbjudas HPV-vaccination. Vaccinet skall erbjudas till flickor i klass 5 och 6 (tre sprutor). 

Hälsobesök 

Förskoleklass Påskrift för journalrekvisition begärs in från föräldrarna. Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av skolhälsovårdsjournal Hälsouppgift och erbjuden tid för inskrivningsbesök hos skolsköterskan sänds till vårdnadshavare. Samtal med elev och förälder och kontroll av längd, vikt, syn och finmotorik. Lärarfrågeformulär begärs in från förskollärarna. Tid till skolläkare och vaccination planeras in. 

Skolår 1 Hörselundersökning Uppföljning av kontrollelever 1/2 

Skolår 2 Skolsköterskan gör kontroll av vikt, längd, BMI och syn och för ett kort samtal om kost, trivsel och kamratrelationer utifrån ett hälsofrågeformulär . 

Skolår 3 Uppföljning av kontrollelever 

Skolår 4 Skolsköterskan planerar in hälsobesök och efterlyser oro från klassläraren. Hälsouppgift från vårdnadshavare samlas in. Samtal hålls med eleven om skolsituation, hälsa och livsstil utifrån hälsofrågeformulär. Kontroll görs av längd, vikt, BMI, syn och rygg. Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling görs. Sammanställd klassrapport lämnas till rektor och klasslärare. 

Skolår 5 Information och samtal om pubertetsutveckling sker i tjej- och pojkgrupper. Kontrollelever följs upp 

Skolår 6 Uppföljning av längd, vikt och syn görs. Eleverna fyller i klass 6 frågeformulär och skolsköterskan och eleven diskuterar svaren. Sammanställning av svaren lämnas till klasslärare och rektor. 

Klass 7 Kontrollelever följs upp 

Klass 8 Skolsköterskan planerar in hälsobesök och efterlyser oro från klassläraren. Hälsouppgift begärs från vårdnadshavare och eleven fyller i hälsoenkät. Samtal utifrån hälsoenkäten sker med eleven om skolsituationen, hälsa, livsstil, ANT och samlevnad. Kontroll av längd, vikt, BMI, syn och rygg. Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd görs och vid behov tas kontakt med hemmet. Klass sammanfattning lämnas till klassläraren och rektor. 

Klass 9 Uppföljning av kontrollelever görs 

. Elever som har särskoleundervisning eller går i träningssärskola omfattas även av skolhälsovård. Förutom klassundersökningar har skolsköterskan även deltagit i mera praktiskt inriktade lektioner i särskolan. Allergiinformation samlas in regelbundet under och elevregister upprättas till krispärm Skolsköterskan deltar i klasskonferenser och arbetsmiljögruppen på skolan. 

Blankett bilagor Hälsouppgift vid skolstart - Lärarformulär - Motorisk perseptuell screening i förskoleklass - Sjuksköterskebedömning Hälsostatus år 2 Hälsouppgifter år 4 Hälsoprofil år 4 Frågeformulär klass 6 Hälsouppgifter år 8 Hälsoprofil år 8 Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19 

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB