Förskolan i Sverigefinska skolan är en del av Sverigefinska skolan i Stockholm, som är en enskild driven F-9 skola belägen vid Fridhemsplan i Stockholm. Förskolan har 69 inskrivna barn delade på fyra avdelningar. Förskolans ramtider är 6.30-18.30. Förskolan ligger i det nedersta planet i skolan med egna ingångar från skolgården.

Skolan grundares år 1990, och förskolan öppnade sin första avdelning 2007.

Förskolan i Sverigefinska skolan i Stockholm öppnar dörrarna till två språk och två kulturer.

Eleverna får lära sig det finska och det svenska språket parallellt så att de uppnår en aktiv och funktionell tvåspråkighet i slutet av år 9. Forskning kring tvåspråkighet visar att det är fördelaktigt att språkinlärningen sker parallellt på båda språken. Barn är födda med förmågan till flerspråkighet, och kan lätt anpassa sig till nya språkmiljöer. De första åren är speciellt gynnsamma för språkutvecklingen, och därför har vi i vår förskola valt att ge finska språket en framskjuten ställning. Det innebär att i förskolan prioriteras finskan, dvs. att finskan används som det aktiva språket i verksamheten, och svenskan fungerar som ett stödspråk. Självklart får barnen i vår förskola lära sig nya ord på båda språken för att stödja den tvåspråkiga utvecklingen. Barnens språkutveckling kartläggs och dokumenteras kontinuerligt med hjälp av metoden sagotering. Barnen erbjuds dagligen olika former av språkstimulerande aktiviteter och lekar.

Vår ambition är att erbjuda varje barn en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen ska kunna komma till förskolan varje dag med en känsla att ”jag duger som jag är, jag kan, jag vill, jag syns och jag blir lyssnad på”. Vi ser lärandet utifrån ett livslångt perspektiv, där alla barn får möjligheten att utvecklas och lära sig utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Förskolans verksamhet styrs av skollagen och förskolans läroplan. Där beskrivs förskolans värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets allsidiga utveckling och lärande. Enligt läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med den här utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, innehåll och verksamhetens genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Information om Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Förskolan består av fyra avdelningar:

Troll, 1-3 år, 14 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 66

Nallar, 1-3 år, 13 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 65

Små lejon, 4-5 år, 21 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 64

Björnungar, 4-5 år, 21 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 67

Öppettider: 6:45-17:30

Öppning hos avd. Björnungar 6:45-8:00

Frukost serveras 7:15-7:45

Stängning avd. Små Lejon 16:30-17:30

Fakturering av förskoleavgifter

Skolan fakturerar förskoleavgift för barn folkbokförda i Stockholm.

Ändring av inkomstuppgifter görs via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Vid frågor angående förskole- och fritidsfakturering samt ändrade inkomstuppgifter skickas till

skolan: faktura@sverigefinskaskolan.eu

Om Ditt barn är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm, faktureras föräldraavgiften av egen

kommun. Uppdatering av inkomst görs via kommunens e-tjänst.

Ändrade vistelsetider anmäls via kommunens e-tjänst samt med blankett till förskolan.


Ändra vistelsetid digitalt – gäller barn folkbokförda i Stockholm

Som förälder ansöker du om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt ansöker du enkelt detta i e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om Ditt barn är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm

ska ändring av vistelsetid meddelas via egen kommuns e-tjänst och med blankett från skolan.

Så här gör du:

Logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se

Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Vid byte av kommun

Om Ditt barn byter kommun dvs blir folkbokförd i en ny kommun är det viktigt att detta meddelas till

förskolan snarast.

Ett nytt förskoleavtal skrivs med en nya kommunen med en blankett som du kan be från skolans

expedition, info@sverigefinskaskolan.eu.

Placeringen anmäls även till den nya kommunen via kommunens e-tjänst , där även modersmål

finska ska meddelas av vårdnadshavaren.

De nya rutinerna gällande fakturering etc börjar gälla fr o m flyttningsdatum.


Uppsägning av plats

Om du vill säga upp ditt barns placering gäller en månads uppsägningstid.

Placering sägs upp till skolan med en uppsägningsblankett som du kan få från skolans expedition.

Placering sägs upp även till egen kommun via kommunens e-tjänst.


Förskola

biträdande rektor förskola Tiina Kytölä:

tiina.kytola@sverigefinskaskolan.eu

070-741 62 85

förskoleavdelning Små lejon:

070-784 13 64

förskoleavdelning Nallar:

070-784 13 65

förskoleavdelning Troll:

070-784 13 66

förskoleavdelning Björnungar:

070-784 13 67

Förskolans urvalsgrunder och mottagande

Förskolan hanterar sin kö och intagning själv.

Följande urvalsgrunder tillämpas:

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

 2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid, ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs äldre barn går före yngre.

Introduktion av nya barn

Förskolan har tredagars föräldraaktiv inskolning.

Förskolans öppettider

Förskolans ramtid är 6.30-18.30. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden. Förskola erbjuds även under semesterperioder och vid tex planeringsdagar. Då är det kända vikarier som arbetar.

Just nu har vi öppet 6.45-17.30 utifrån vårdnadshavarnas behov.Språkpolicy för Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

SVERIGEFINSKA FÖRSKOLANS SPRÅKPOLICY 2019

I vår förskola har barnen möjlighet att växa upp och utvecklas i en tvåspråkig miljö. För att lära barnen språk och kultur använder vi öppet och uppmuntrande förhållningssätt. Vi stödjer barnens språkinlärning (finska och svenska), utveckling av den kulturella identiteten och självkänslan utifrån barnets behov och förutsättningar.

Vårt mål är att barnen har en naturlig och positiv attityd till tvåspråkighet (flerspråkighet), och att barnen får färdigheter för vardagliga aktiviteter, färdigheter att lära sig nytt och uttrycka sig själva. I vår förskola använder vi huvudsakligen finska. Svenska används som ”stödspråk” vid behov. (t.ex. när vi löser konfliktsituationer).

Dokument som styr vår arbete

I vår förskola följer vi Skolverkets Lpfö18 (Läroplan för förskolan).

Enligt läroplanen:

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer"

Utöver Lpfö18 styrs vårt arbete av språklag och minoritetslag (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

Metoder och arbetssätt: Hur stödjer vi finska språket?

Personal

 • Varje pedagog bör vara medveten om finska språkets betydelse för barnen.

 • Nyanställd personal får ta del av våra principer och arbetssätt.

Kommunikation mellan förskola och familj

 • Vi strävar efter aktivt samarbete med barnets föräldrar även när det gäller språkinlärning. Föräldrarnas viktiga roll i språkinlärningen lyfter vi i samband med föräldrakvällar och utvecklingssamtal.

 • Vi kartlägger tillsammans med föräldrarna hur och i vilka situationer barnet använder finska och svenska. Vi ger föräldrarna tips om hur finskan kan stödjas hemma i en tvåspråkig familj.

Barn med annat modersmål än svenska skall ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål

Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer

Vardagen

 • Vi stödjer barnens språkutveckling i alla aktiviteter och vardagliga situationer. Vardagssituationer skapar möjligheter för dialoger mellan barnet och pedagogen. (t.ex. påklädningssituationen, samtal vid matbordet, blöjbyte etc.)

 • Vi arbetar i små grupper för att barnen skall få möjlighet att öva språket i en lugnare miljö. I en liten grupp kan även barnets individuella behov uppmärksammas lättare.

Lek

 • Vi motiverar barnen att använda finska i leken, berikar ibland lekens idé och benämner saker för barnen under lekens gång.

 • Vi använder även sk. styrd lek: Pedagogen skapar en leksituation, där barnen får öva på turtagande och använda sociala färdigheter.

 • Vi lär oss grupplekar på finska bl.a i gymnastiken, morgonsamlingar och under utevistelse, samt i hela förskolans gemensamma drama- och sångsamlingar.

Språkligt stöd

 • Vi strävar efter att ge barnet tillfälle att uttrycka sig i lugn och ro utan att pedagogen ”sätter ord i barnets mun”. Vid behov ger vi barnet det finska alternativet till det svenska ordet och funderar tillsammans på hur saker kunde uttryckas på finska.

 • Vi uppmuntrar barnet att uttrycka sig verbalt med ord och benämna saker istället för att pedagogen tolkar barnens gester och miner.

Hjälpmedel och visuell stöd

 • Vi använder bilder och olika föremål som stöd till talet (t.ex. visualisering av sångtexter med hjälp av bilder/föremål). Vi visualiserar även dagens olika händelser med hjälp av bilder.

Sagor och böcker – ord och begrepp – bokstäver

 • Vi berikar barnens språk genom att läsa sagor. Vi uppmuntrar barnen att även berätta egna historier.

 • Med hjälp av rim, ramsor och sånglekar utvecklar vi barnets ordförråd och det språkliga minnet. Vi berikar barnens ordförråd och begrepp även med hjälp av olika tema- arbeten.

 • Vi väcker barnens intresse för det skrivna ordet genom att bekanta oss med bokstäver och ljud, med hjälp av lek, sång och spel.

Kultur och identitet

 • Vi firar både finska och svenska traditioner.

 • Vi besöker olika kulturella platser som teatrar och museer med våra barn

Sjungorita-metoden

 • Vi använder Sjungorita!-metoden som ett sätt att stödja språkutvecklingen: ”Sjungorita!-metoden med dess mångsidiga övningar och processer stödjer och utvecklar barnets språk, visuell perception, motorik, koncentration, interaktion och kreativitet.” (laulau.fi)

Digitala verktyg

 • Vi använder IKT som stöd till lärandet: fotografering, video, inspelningar, kodning/programmering etc.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021 (rev.200912) Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Bestämmelser som styr:

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier reglas i:

 • Barnkonventionen

 • Skollagen kap 6 (2010:800)

 • Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2014:958)

 • Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

 • Enligt förskolans läroplan Lpfö 89/16 uttrycker en helhetssyn på lärande ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 • Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktad för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,sexuell läggning,könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det som kallas indirekt diskriminering sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutral, men i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är trakasserier även när barn kränks på grund av en förälders sexuella läggning,funktionsvariation med mera.

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkning har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

 • fysiska (slag, knuffar)

 • verbala (hot,svordomar,öknamn)

 • psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer)

 • texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)

 • mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

Förskolans utvärdering:

Vi har arbetat med vänskapssolen och trivselregler med barnen. Vi arbetar dagligen med att stötta och hjälpa barnen med att vara empatiska, att ta hänsyn till varandra och att hjälpa varandra. Vi pedagoger är närvarande med barnen i gruppen så att vi kan förebygga och förhindra olika situationer som kan uppstå. Vi har pratat med barnen om att alla har rätt till sin egen kropp, hur viktigt det är respektera andras personliga revir och när kompisen säger "nej". Vi har blivit mycket bättre att uppmärksamma andra traditioner än svenska och finska och låna eller skaffa böcker kring etniska tillhörigheter. Vi har beställt en del material som speglar mångsidighet. Vi har åldersblandade aktiviteter och samling. Vi uppmuntrar alla barn att hjälpa varandra, oavsett ålder. Vi har diskuterat att vi bör skaffa ett bredare sortiment av utklädnadskläder. Vi har format och skapat avdelningens miljö så att det anpassar sig till alliansen oavsett kön. Vi har uppmärksammat att våra barn leker med alla saker. Barnen har fått vara barn och vi har inte delat de flickor och pojkar.

Främjande insatser:

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans läroplans förhållnings-och arbetssätt. Det är en del i det vardagliga, långsiktiga arbetet på förskolan som syftar till att förankra respekten för alla människor lika värde samt att utveckla en miljö i förskolan där alla barn känner sig trygga och utvecklas.

Konkreta exempel från förskolan:

 • vuxen närvaro i barnens lek

 • respektfull kommunikation barn mot barn, barn-vuxen

 • trygga relationer mellan barn och vuxna

 • uppmuntra barnen att be om hjälp vid konflikter som barnen kan inte lösa själva. Vi sätter ord för barnens känsla

 • smågruppsarbete gör möjligt att även de barn som inte vanligtvis brukar leka med varandra lär känna varandra bättre. Vid smågruppsarbete ser pedagogen bättre enskilda barnets individuella behov.

 • tillåtande atmosfär i vår förskola. Vi tillåter olikheter hos varandra (ex. utseende,klädsel,förmågor etc.)

 • litteratur, diskussioner om olikheter

 • nolltolerans mot fysisk/psykisk våld

 • prata med varandra istället för varandra

 • vänskapssol

Förskolans främjande arbete:

Förskolepersonalen bygger en trygg relation och anknytning till barn. ”Jag är här för dig” Vårt värdegrund, omsorg,ansvar och respekt genomsyrar allt arbete på förskolan och där pedagoger är förebilder för barnen. Alla människors lika värde är grunden på förskolans uppdrag och verksamhet. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Att lära sig om demokrati handlar om olika demokratiska principer, till exempel återtagande,att respektera någon annans perspektiv och att acceptera majoritetsbeslut. Finska språket är könsneutralt på det sättet att pronomenet ”hän” (hen) alltid används för båda könen. Sålunda blir det naturligt att inte göra skillnad mellan pojkar och flickor. Observerar samspel för att få kännedom om vad barnen värdesätter i sin gemenskap. Försöker få syn på barnens omsorgshandlingar eller vad de vill ansvara för. Vi upprättar årligen en Plan mot kränkande behandling och fortsätter att förankra den bland medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Kartläggning

Likabehandlingsplanen uppföljs i arbetslaget i januari och utvärderas slutet på vårterminen. Gemensam utvärdering med medarbetare genomförs vid höstterminens start och följs upp i samband med arbetet med förskolans kvalitetsarbete. Exempel på underlag är:

 • Synpunkter från vårdnadshavare

 • Synpunkter från barn

 • Synpunkter från medarbetare

 • Föräldramöten

 • Kontinuerliga arbetet i barngruppen

 • Förskolans mötesforum ex veckomöten och Arbetsträffar

 • Inventering av eventuella riskområden. Hur väljer vi ta tillvara och inreda förskolans lokaler inne och ute? Pedagogernas möjlighet att överblicka verksamheten

Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:

Mål: Alla barn ska känna tillit och trygghet i förskolan Arbetssätt: Närvarande och lyhörda vuxna i barnens vardag. Förskolans pedagogiska miljöer förebygger kränkningar och utanförskap. Vi lyssnar på barn och kollegor. Använda litteratur, IKT och kultur som stöd i samtal med barn. Skapar normer som signalerar för barnet vilket slags beteende som är önskvärt. Uppföljning: Omedelbart i anslutning till eventuell situation, efter avslutade åtgärder och årligen då planen ska skrivas om.

Ansvar: Förskolechef

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den tidigare planen och händelser som inträffat under året, till exempel anmälningar. Vad visade kartläggningen att ni behöver arbeta vidare med mål i nästa års plan? Kan insatserna planeras till exempel tillsammans med barnen? Hur involveras vårdnadshavare i arbetet?

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:

Upptäcka/ Utreda/ Åtgärda

Upptäcka: Fysisk och mental närvarande pedagoger som lyssnar och iakttar det som sker bland barnen. Förskolan har ett fostrande uppdrag enligt läroplanen. Vi behöver sätta gränser, tillrättavisa ett beteende, inte en personlighet. Kartlägga platser ute och inne där kränkningar skulle kunna uppstå. Utreda: Kontakta alltid förskolechefen om någon anser sig ha blivit kränkt. Använda frågeställningarna från blanketten för dokumentation; beskrivning av vad som skett, vem drabbats? Vilka deltog? Hur upplever barnet händelsen? Dokumentera/åtgärda: Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras Sverigefinska skolans blankett för ”Utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling”. Vi informerar förskolechefen om att kränkningen har skett på förskolan. Följa upp: Personalen är observanta och är alltid nära barnen. De stöttar, ger råd och uppmuntrar varje barn att skapa goda relationer sinsemellan, att hjälpa varandra och vara goda vänner.

Ansvarsfördelning -anmälningsplikt

Förskolans medarbetare har ansvar för kontakter med barnet och vårdnadshavare Informerar barn och vårdnadshavare om Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi uppmanar alla på förskolan att reagera vid eventuella kränkningar. När personalen får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är hen skyldig att anmäla händelsen till för förskolechefen.

Förskolechef ansvar att plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år,hålls aktuell,följs upp och finns på hemsidan och i pappersform i varje avdelning. Ansvarar för dokumentationen sker enligt gällande rutiner av händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande behandling.

Barnens, vårdnadshavarens och personalens delaktighet

Hur har barn och vårdnadshavare varit delaktiga i arbetet:

Förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan vuxna i förskolan. Planen ska innehålla rutiner för och hur informationen ska spridas till barn, vårdnadshavare och personal. Barn och vårdnadshavare ska veta vem man vänder sig till på förskolan om ett barn/vårdnadshavare anser att ett barn är utsatt för kränkning/diskriminering och vilka rutiner gäller.

Här beskriver förskolan hur information om planen sprids till barn, vårdnadshavare och personal:

Information till vårdnadshavare vid höstterminens första föräldramöte. Planen finns tillgänglig såväl digitalt i skolans hemsida som i pappersform i varje avdelning. Information till förskolans vikarier i samband med instruktion. Regelbundna samtal med barnen i förskolan om allas lika värde .


Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB