Förskolan i Sverigefinska skolan är en del av Sverigefinska skolan i Stockholm, som är en enskild driven F-9 skola belägen vid Fridhemsplan i Stockholm. Förskolan har 69 inskrivna barn delade på fyra avdelningar. Förskolans ramtider är 6.30-18.30. Förskolan ligger i det nedersta planet i skolan med egna ingångar från skolgården.

Skolan grundares år 1990, och förskolan öppnade sin första avdelning 2007.

Förskolan i Sverigefinska skolan i Stockholm öppnar dörrarna till två språk och två kulturer.

Eleverna får lära sig det finska och det svenska språket parallellt så att de uppnår en aktiv och funktionell tvåspråkighet i slutet av år 9. Forskning kring tvåspråkighet visar att det är fördelaktigt att språkinlärningen sker parallellt på båda språken. Barn är födda med förmågan till flerspråkighet, och kan lätt anpassa sig till nya språkmiljöer. De första åren är speciellt gynnsamma för språkutvecklingen, och därför har vi i vår förskola valt att ge finska språket en framskjuten ställning. Det innebär att i förskolan prioriteras finskan, dvs. att finskan används som det aktiva språket i verksamheten, och svenskan fungerar som ett stödspråk. Självklart får barnen i vår förskola lära sig nya ord på båda språken för att stödja den tvåspråkiga utvecklingen. Barnens språkutveckling kartläggs och dokumenteras kontinuerligt med hjälp av metoden sagotering. Barnen erbjuds dagligen olika former av språkstimulerande aktiviteter och lekar.

Vår ambition är att erbjuda varje barn en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen ska kunna komma till förskolan varje dag med en känsla att ”jag duger som jag är, jag kan, jag vill, jag syns och jag blir lyssnad på”. Vi ser lärandet utifrån ett livslångt perspektiv, där alla barn får möjligheten att utvecklas och lära sig utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Förskolans verksamhet styrs av skollagen och förskolans läroplan. Där beskrivs förskolans värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets allsidiga utveckling och lärande. Enligt läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med den här utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, innehåll och verksamhetens genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Information om Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Förskolan består av fyra avdelningar:

Troll, 1-3 år, 14 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 66

Nallar, 1-3 år, 14 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 65

Små lejon, 4-5 år, 21 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 64

Björnungar, 4-5 år, 21 barn, 3 pedagoger, telefon: 070-784 13 67

Öppettider: 6:45-17:30

Öppning hos avd. Björnungar 6:45-8:00

Frukost serveras 7:15-7:45

Stängning avd. Små Lejon 16:30-17:30


Fakturering av förskoleavgifter

Skolan fakturerar förskoleavgift för barn folkbokförda i Stockholm.

Ändring av inkomstuppgifter görs via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Vid frågor angående förskole- och fritidsfakturering samt ändrade inkomstuppgifter skickas till

skolan: faktura@sverigefinskaskolan.eu

Om Ditt barn är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm, faktureras föräldraavgiften av egen

kommun. Uppdatering av inkomst görs via kommunens e-tjänst.

Ändrade vistelsetider anmäls via kommunens e-tjänst samt med blankett till förskolan.


Ändra vistelsetid digitalt – gäller barn folkbokförda i Stockholm

Som förälder ansöker du om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt ansöker du enkelt detta i e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om Ditt barn är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm

ska ändring av vistelsetid meddelas via egen kommuns e-tjänst och med blankett från skolan.

Så här gör du:

Logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se

Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Vid byte av kommun

Om Ditt barn byter kommun dvs blir folkbokförd i en ny kommun är det viktigt att detta meddelas till

förskolan snarast.

Ett nytt förskoleavtal skrivs med en nya kommunen med en blankett som du kan be från skolans

expedition, info@sverigefinskaskolan.eu.

Placeringen anmäls även till den nya kommunen via kommunens e-tjänst , där även modersmål

finska ska meddelas av vårdnadshavaren.

De nya rutinerna gällande fakturering etc börjar gälla fr o m flyttningsdatum.


Uppsägning av plats

Om du vill säga upp ditt barns placering gäller en månads uppsägningstid.

Placering sägs upp till skolan med en uppsägningsblankett som du kan få från skolans expedition.

Placering sägs upp även till egen kommun via kommunens e-tjänst.


Förskola

biträdande rektor förskola Tiina Kytölä:

tiina.kytola@sverigefinskaskolan.eu

070-741 62 85

förskoleavdelning Små lejon:

070-784 13 64

förskoleavdelning Nallar: 

070-784 13 65

förskoleavdelning Troll:

 070-784 13 66

förskoleavdelning Björnungar:

 070-784 13 67

Förskolans urvalsgrunder och mottagande

Förskolan hanterar sin kö och intagning själv.

Följande urvalsgrunder tillämpas:

Introduktion av nya barn

Förskolan har tredagars föräldraaktiv inskolning. 

Förskolans öppettider

Förskolans ramtid är 6.30-18.30. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden. Förskola erbjuds även under semesterperioder och vid tex planeringsdagar. Då är det kända vikarier som arbetar.

Just nu har vi öppet 6.45-17.30 utifrån vårdnadshavarnas behov.  


ÖPPET HUS I FÖRSKOLAN

Varje månadens första fredag kl. 8.30-9.00 kommer vi att ha öppet hus i förskolan. Då kommer en pedagog att ta emot er vårdnadshavare som vill höra om förskolans verksamhet och se runt i lokalerna.

Anmäl ert intresse till tiina.kytola@sverigefinskaskolan.eu 

Datum på vårterminen 2024:


Språkpolicy för Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

SVERIGEFINSKA FÖRSKOLANS SPRÅKPOLICY 2019 (rev. 1/2023)

I vår förskola har barnen möjlighet att växa upp och utvecklas i en tvåspråkig miljö. För att lära barnen språk och kultur använder vi öppet och uppmuntrande förhållningssätt. Vi stödjer barnens språkinlärning (finska och svenska), utveckling av den kulturella identiteten och självkänslan utifrån barnets behov och förutsättningar. 

Vårt mål är att barnen har en naturlig och positiv attityd till tvåspråkighet (flerspråkighet), och att barnen får färdigheter för vardagliga aktiviteter, färdigheter att lära sig nytt och uttrycka sig själva. I vår förskola använder vi huvudsakligen finska. Svenska används som ”stödspråk” vid behov. (t.ex. när vi löser konfliktsituationer). 

Dokument som styr vår arbete 

I vår förskola följer vi Skolverkets Lpfö18 (Läroplan för förskolan). 

Enligt läroplanen: 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer"

Utöver Lpfö18 styrs vårt arbete av språklag och minoritetslag (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). 

Metoder och arbetssätt: Hur stödjer vi finska språket? 

Personal 

Kommunikation mellan förskola och familj 

Barn med annat modersmål än svenska skall ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer 

Vardagen 

Lek

Språkligt stöd 

Hjälpmedel och visuell stöd 

Sagor och böcker – ord och begrepp – bokstäver 

Kultur och identitet 

Sjungorita-metoden 

Digitala verktyg 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022-2023 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022-2023

Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm (rev.20230213)


Bestämmelser som styr:

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier reglas i:

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det som kallas indirekt diskriminering sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutral, men i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är trakasserier även när barn kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionsvariation med mera.

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkning har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:


Förskolans utvärdering:

Vi arbetar dagligen med att stötta och hjälpa barnen med att vara empatiska, att ta hänsyn till varandra och att hjälpa varandra. Vi pedagoger är närvarande med barnen i gruppen så att vi kan förebygga och förhindra olika situationer som kan uppstå. Vi har pratat med barnen om att alla har rätt till sin egen kropp, hur viktigt det är respektera andras personliga revir och när kompisen säger "nej". Vi har uppmärksammat andra traditioner än svenska och finska och lånar eller skaffar böcker kring etniska tillhörigheter. Vi har material som speglar mångsidighet. Vi har arbetat med vänskapssolen och trivselregler med barnen. Vi har åldersblandade aktiviteter och samling. Vi uppmuntrar alla barn att hjälpa varandra, oavsett ålder. Vi har format och skapat avdelningens miljö så att det anpassar sig till alla oavsett kön, materialet likaså. Vi uppmärksammar och observerar barnen i lekarna och erbjuder olika aktiviteter och olika slags material där barnen prövar och utvecklar sina förmågor och intressen med samma möjligheter och lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Förskolans tema för verksamhetsåret är att utveckla känslo-, sociala- och lekkunskaper och färdigheter.

Främjande insatser:

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans läroplans förhållnings-och arbetssätt. Det är en del i det vardagliga, långsiktiga arbetet på förskolan som syftar till att förankra respekten för alla människor lika värde samt att utveckla en miljö i förskolan där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Vårt tema i hela förskolan är känslo-, lek- och sociala kunskaper/färdigheter.

Konkreta exempel från förskolan:

Förskolans främjande arbete:

Förskolepersonalen bygger en trygg relation och anknytning till barn. ”Jag är här för dig”. Vår värdegrund, omsorg, ansvar och respekt genomsyrar allt arbete på förskolan och där pedagoger är förebilder för barnen. Alla människors lika värde är grunden på förskolans uppdrag och verksamhet. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Att lära sig om demokrati handlar om olika demokratiska principer, till exempel att respektera någon annans perspektiv och att acceptera majoritetsbeslut, det gör vi genom tex barnråd, röstning på olika sätt. Finska språket är könsneutralt på det sättet att pronomenet ”hän” (hen) alltid används för båda könen. Sålunda blir det naturligt att inte göra skillnad mellan pojkar och flickor. Observerar samspel för att få kännedom om vad barnen värdesätter i sin gemenskap. Försöker få syn på barnens omsorgshandlingar eller vad de vill ansvara för. Vi upprättar årligen en plan mot kränkande behandling och fortsätter att förankra den bland medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Kartläggning

Likabehandlingsplanen uppföljs i arbetslaget i januari/februari och utvärderas i slutet på vårterminen. Gemensam utvärdering med medarbetare genomförs vid höstterminens start och följs upp i samband med arbetet med förskolans kvalitetsarbete. Exempel på underlag är:


Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling


Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:

Mål: Alla barn ska känna tillit och trygghet i förskolan Arbetssätt: Närvarande och lyhörda vuxna i barnens vardag. Förskolans pedagogiska miljöer förebygger kränkningar och utanförskap. Vi lyssnar på barn och kollegor. Använder litteratur, IKT och kultur som stöd i samtal med barn. Skapar normer som signalerar för barnet vilket slags beteende som är önskvärt. Uppföljning: Omedelbart i anslutning till eventuell situation, efter avslutade åtgärder och årligen då planen ska skrivas om.

Ansvar: Pedagoger och förskolerektor

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den tidigare planen och händelser som inträffat under året, till exempel anmälningar. Vad visade kartläggningen att ni behöver arbeta vidare med mål i nästa årsplan? Kan insatserna planeras till exempel tillsammans med barnen? Hur involveras vårdnadshavare i arbetet?

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:

Upptäcka/ Utreda/ Åtgärda

Upptäcka: Fysisk och mental närvarande pedagoger som lyssnar och iakttar det som sker bland barnen. Förskolan har ett fostrande uppdrag enligt läroplanen. Vi behöver sätta gränser, tillrättavisa ett beteende, inte en personlighet. Se och uppmuntra det positiva beteendet. Kartlägga platser ute och inne där kränkningar skulle kunna uppstå. Utreda: Kontakta alltid förskolerektorn om någon anser sig ha blivit kränkt. Använda frågeställningarna från blanketten för dokumentation; beskrivning av vad som skett, vem drabbats? Vilka deltog? Hur upplever barnet händelsen? Dokumentera/åtgärda: Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras: Sverigefinska skolans blankett för ”Utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling”. Personalen informerar förskolerektorn om att kränkningen har skett på förskolan. Följa upp: Personalen är observanta och är alltid nära barnen. De stöttar, ger råd och uppmuntrar varje barn att skapa goda relationer sinsemellan, att hjälpa varandra och vara goda vänner.


Ansvarsfördelning -anmälningsplikt

Förskolans medarbetare har ansvar för kontakter med barnet och vårdnadshavare Informerar barn och vårdnadshavare om Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi uppmanar alla på förskolan att reagera vid eventuella kränkningar. När personalen får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är hen skyldig att anmäla händelsen till för förskolerektorn.

Förskolerektor ansvar att plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, hålls aktuell, följs upp och finns på hemsidan och i pappersform i varje avdelning. Ansvarar för dokumentationen sker enligt gällande rutiner av händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande behandling.


Barnens, vårdnadshavarens och personalens delaktighet

Hur har barn och vårdnadshavare varit delaktiga i arbetet:

Förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan vuxna i förskolan. Planen ska innehålla rutiner för och hur informationen ska spridas till barn, vårdnadshavare och personal. Barn och vårdnadshavare ska veta vem man vänder sig till på förskolan om ett barn/vårdnadshavare anser att ett barn är utsatt för kränkning/diskriminering och vilka rutiner gäller.

Här beskriver förskolan hur information om planen sprids till barn, vårdnadshavare och personal:

Information till vårdnadshavare vid höstterminens första föräldramöte. Planen finns tillgänglig såväl digitalt i skolans hemsida som i pappersform i varje avdelning. Information till förskolans vikarier i samband med instruktion. Regelbundna samtal med barnen i förskolan om allas lika värde.


Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19 

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB