Sverigefinska skolan i Stockholm 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. Skollagen (2010:800) 6 kap. 2§ Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567) 

Fakta och begrepp om diskriminering och kränkande behandling 

Huvudmannens skyldigheter Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Uppdraget är nollvisionen - ingen elev/studerande ska uppleva sig kränkt i våra verksamheter. Det är skolans huvudman, i vårt fall Sverigefinska skolan i Stockholm AB, som är ansvarig, juridiskt och ekonomiskt, om något barn eller någon elev far illa. Huvudmannen har ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever som deltar i eller söker till verksamheten. Varje verksamhet ska aktivt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Huvudmannen har ansvar för att följa upp arbetet och vi eftersträvar/arbetar för ett aktivt huvudmannaskap som grundas på kunskap om vad som händer i skolan, på fritidshemmet och i förskolan genom bl.a. regelbundna och strukturerade uppföljningsmöten med skolans rektor och genom att rektorn alltid deltar i styrelsemöten där arbetet mot kränkande behandling följs upp kontinuerligt. 

Den här planen mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen av skolans ledningsgrupp i samarbete med personal och fastställd av styrelsen för Sverigefinska skolan i Stockholm AB. 

Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvars nivåerna och förtydliga huvudmannens krav på insatser på olika nivåer samt redovisa skolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolans policy Skolans policy gällande trakasserier och kränkande behandling vilar på en demokratisk grund. Skolan ska vara en skola för alla, där kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder bemöts öppet med likvärdiga förväntningar på individens förmåga med utgångspunkt i individens förutsättningar och egenart. Skolan har ett uttalat jämställdhetsperspektiv i verksamheten. 

Likabehandlingsarbetet på skolan genomsyrar verksamheten och är bl. a en del av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med ordningsregler. 

På Sverigefinska skolan i Stockholm accepterar vi inte diskriminering och kränkande behandling så som

Kränkande behandling Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet 

Diskriminering Negativ behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, Sexuella trakasserier Kränkningar som anspelar på sexualitet eller anspelar på kön 

Rasism Att vissa folkgrupper är mindre värda. Utifrån detta perspektiv är det tillåtet att utnyttja, förtrycka och kontrollera vissa folkgrupper 

Främlingsfientlighet En motvilja mot andra etniska grupper med annan kultur och annat beteende 

HBT fobi Motvilja mot eller förakt för hetero, homo, bi- eller transsexualitet 

Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller text- och bildburna 

Målsättning 

• Att alla på skolan är engagerade i förebyggande arbetet 

• Att främja förståelsen för elevers olikheter och därmed minska grogrunden för trakasserier, kränkningar och diskriminering på skolan i strävan mot en skola utan kränkningar och diskriminering 

Rektor är ytterst ansvarig för likabehandlingsarbetet på skolan. 


Mål 

Göra kartläggning/nulägesanalys av verksamhetens behov på individ-, grupp och verksamhetsnivå utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och annan kränkande behandling inom följande områden: 

• psykosocial- och fysisk arbets-/studiemiljö: t.ex.läraren planerar elevernas sittplatser i klassrummet, grupparbeten görs i varierande grupper 

• kommunikation – förankring av arbetet 

• kunskapshöjande åtgärder 

• introduktion av nya elever 

• betyg och bedömning 

• kunskapshöjande åtgärder: t.ex. föreläsningar inom olika område (t.ex hbt) 

• introduktion av nya elever: mentorelev för nya elever 

• betyg och bedömning: det är en av arbetsenhetens utvecklingsområde att höja elevernas förmåga att själv kunna utvärdera sina kunskaper. 

• PRAO 

• Undervisning: inom olika ämnen diskuteras människors lika värde 

Klassrådet, elevrådet: klassrådet och elevrådet har regelbundna möten under läsåret och arbetar med likabehandlingsfrågor. 

• Diskutera värdegrundsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder med personalen, eleverna och vårdnadshavare och komma överens om regler utifrån dessa diskussioner. 

• Att planen mot diskriminering och kränkande behandling samt stödmaterial för hantering av diskriminering och kränkningar finns tillgängligt i EHT mappen för all personal och på hemsidan.

• Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska på remiss till arbetsenheterna och eleverna samt tas upp på föräldramöte. 

• Arbetsenheterna skapar rutiner för den årliga utvärderingen av likabehandlingsarbetet 

• I samband med tillträdet får ny personal information om gällande regler och rutiner av kansliet.


Åtgärder för att nå målen 

• Formuleras i arbetsenheter utifrån ovanstående mål 

• Diskussion i arbetsenheterna utifrån detta dokument, kring hur man arbetar förebyggande och hanterar frågor kring mobbning, diskriminering, HBT- frågor etc. i det dagliga arbetet med eleverna. T. ex hur man samtalar om begreppet familj – hur en familj kan se ut m.m. Diskussionerna förs först bland pedagogerna därefter med eleverna med detta dokument som grund 

• En kartläggning av verksamhetens behov görs arbetsenhetsvis 

• Biträdande skolledare informerar arbetsenheten om dokumentationsmallarna och användningsrutiner för dessa. 

• Elevhälsoteamet arbetar med likabehandlingsfrågorna fortlöpande.

Arbetsenheterna arbetar med handlingsplanerna i enheten. 


Arbete mot diskriminering och kränkande behandling 

Förebyggande arbete 

som helhet 

• strukturera arbetssättet så att ingen lämnas ensam – t.ex. fasta platser, inte låta eleverna välja grupper 

• ge barnen verktyg för konflikthantering – Hur kände du? Hur kunde du ha gjort i stället? 

• försöka observera även små signaler mellan barnen, reagera och agera, markera att man har sett det 

• varje vuxen i skolan tar ansvar för att främja elevernas sociala utveckling, 

• skapa ett positivt förhållningssätt och en tillåtande atmosfär för olikheter såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

på gruppnivå 

• skapa en bra stämning i klassen 

• i konstruktiv dialog och samverkan med eleverna byggs ett förtroende upp där man utbyter känslor och tankar om enskilda och kollektiva glädjeämnen och bekymmer 

• samtala om och reflektera över de egna föreställningarna om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

på individnivå 

• stärka individens självförtroende genom att uppmuntra, stödja och uppmärksamma i stort och i smått 

All personal: 

• Arbetar med förebyggande verksamhet så det blir en naturlig del av vardagsarbetet, är steget före genom att skapa en trygg miljö och genom att diskutera och reflektera över de egna föreställningarna om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

• Kontaktar vårdnadshavare vid trakasserier/kränkning/diskriminering. 

• Har ansvar för att diskrimineringsärenden förs vidare; d v s tar 

reda på fakta, kontaktar berörda elever, söker hjälp från elevhälsoteamet vid behov. 

• Fyller i enstaka händelse och lämnar till närmaste chef (bilaga 1) 

Elever: 

Vårdnadshavare: 

Elevhälsoteamet i samarbete med skolledning: 

• Hjälper och stödjer klasslärare/klassföreståndare/fritidshemspersonal vid inträffade trakasserier/kränkningar/diskriminering 

• Stödjer arbetsenheternas arbete vid trakasserier/kränkning/diskriminering 

• Beslutar om utredning i ärende gällande trakasserier/kränkning/diskriminering 

• Ansvarar för uppföljning av ärenden gällande trakasserier/kränkning/diskriminering 

• Ansvarar för att informera och vid behov utbilda personalen och elever i diskrimineringsfrågor 

• Planerar främjande arbetet, går igenom läget i arbetsenheten 

• Ansvarar för uppföljning och utveckling av planen mot diskriminering och kränkande behandling 

Hur skolan ska agera vid inträffade trakasserier/kränkning/diskriminering 

Vilka personer man kan vända sig till som vårdnadshavare 

• Klasslärare/mentor/fritidspersonal

• Elevhälsoteamet 

• Rektor, biträdande rektor 

Elever prata med en vuxen, kamrat eller vårdnadshavare som du känner förtroende för 

Den vuxne som eleven har vänt sig till ska ingripa direkt 

ta en elevs upplevelse av trakasserier/kränkning/diskriminering på allvar. Intervjua eleven. Fråga vad det är som händer, vem som gör något, var det händer, har det hänt upprepade tillfällen. 

Tala med berörd klasslärare/mentor/fritidspersonal. Dokumentera vad du har gjort på: 1. blanketten för anmälan av enstaka händelse (bilaga 1). 2. Dokumentation och uppföljning (bilaga 2). Lämna dokumentationen till ansvarig lärare och till biträdande skolledare, som ansvarar för att ärendet tas upp i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet beslutar om 

3. Utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling (bilaga 3) ska göras, och utser ansvarspersoner. 

Kontakt med vårdnadshavare Den som har hand om det aktuella ärendet informerar vårdnadshavare om det inträffade och vilka åtgärder som kommer att vidtas enligt handlingsplanen. 

Hur gör vi när det gäller vuxna? 

Åtgärdstrappan – vid trakasserier/kränkningar/diskriminering av elever 


• Biträdande skolledare presenterar planen för diskriminering och kränkande behandling på ett AE möte i början av höstterminen 

• information ges till vårdnadshavare i början av höstterminen 

• klassläraren/klassföreståndaren informerar eleverna om planen för diskriminering och kränkande behandling och elevhälsoteamets arbete 

Grunden främjande arbete med att skapa god stämning på hela skolan mellan alla såväl elever som vuxna. 

Kontinuitet konflikter och trakasserier/kränkningar/diskriminering tas upp kontinuerligt.

2. Akutsamtal med de berörda, dokumentation till skolledare för EHT och rektor, samt vårdnadshavare. 

3. EHT följer upp Hur mår eleven/klassen? Beslut om utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling vid behov. Beslut om andra åtgärder såsom kontakt med kurator, socialtjänst, BUP, polis. 

Kompetensutveckling i förebyggande arbete Var och en i elevhälsoteamet ansvarar för att påtala ev. kompetensutvecklingsbehov Årlig uppföljning, utvärdering och revidering 

• uppföljning vid elevhälsoteamets möten, hur efterföljs planen på skolan? 

• utvärdering och revidering i slutet av vårterminen 

• utvärderas med elever på elevrådsmöten och klassråd


Åtgärder för att nå målen 

AE vis

• Åtgärder för att nå målen formuleras i arbetsenheten 

Diskussion i arbetsenheterna utifrån detta dokument, kring hur man arbetar förebyggande och hanterar frågor kring mobbning, diskriminering, HBT- frågor etc. i det dagliga arbetet med eleverna.      

 • Biträdande skolledare informerar arbetsenheten om dokumentationsmallarna och användningsrutiner för dessa. 

• En kartläggning av verksamhetens behov görs i arbetsenheten. 

• Arbetsenheten F-6 samarbetar i likabehandlingsfrågorna med fritidshemmet. 

• Elevhälsoteamet arbetar med likabehandlingsfrågorna fortlöpande.

• Klassrådet och elevrådet arbetar med likabehandlingsfrågorna.

Elevhälsoteamet arbetar med likabehandlingsfrågorna fortlöpande.  

Fritidshemmet arbetar mot diskriminering, kränkande behandling och allas lika värde genom: drama, bild, musik, massage, idrott. Lösningsinriktad pedagogik och genom samtal enskilt, i grupp och kring trivsel. 


Mål för läsåret 2023-2024

Göra kartläggning/nulägesanalys av verksamhetens behov utifrån diskrimineringsgrunder och annan kränkande behandling. Formulera konkreta åtgärder/aktiviteter för att arbeta aktivt inom dessa områden. Följa IKT lärostig https://sites.google.com/sverigefinskaskolan.eu/iktlarostig/hem årskursvis angående nätmobbning och andra nätrelaterade problem. Få en systematik i detta arbete. 

Göra de sju diskrimineringsgrunderna kända för eleverna: 1. Kön,  2. Könsöverskridande identitet,  3. Sexuell läggning,  4. Etnisk tillhörighet,  5. Religion eller annan trosuppfattning,  6. Funktionsnedsättning,  7. Ålder 

Utveckla rastverksamheten och fadderverksamheten i syfte att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 


Aktiviteter/åtgärder läsåret 2023-2024

• Plan mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för elevrådet som sedan för vidare på remiss till klassråden. 

• Gemensam friluftsdag för hela skolan med temat fadderverksamhet och även andra planerade fadder aktiviteter under läsåret.

• I samband med idrottslektioner diskuteras t.ex. fair play, stärka självförtroendet och välmåendet, utifrån praktiska exempel på situationer som uppstått. 

• Olika teman med anknytning till diskrimineringsgrunder lyfts fram och bearbetas genom film. 

• Externa aktörer berikar arbetet med denna plan genom föreläsningar, interaktion, värdegrundsfrågor osv.  

• F-klassen har ”Världens barn” -tema, där föräldrar från olika kulturer deltar. Temat avslutas med en stor fest. 

• KiVa Koulu används i åk 1-6. 


Nedan följer de sju diskrimineringsgrunderna vilka förskolan och skolan behöver vidta aktiva åtgärder enligt lag, så att inte någon grupp ska känna sig diskriminerad. Under varje diskrimineringsgrund finns beskrivet AE:s planerade åtgärder för läsåret:

  

1. Kön

a. PK-mannen - Syftet med serien är att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter. Visas i åk 8

b. Film: Suffragetterna i åk 8.

c. Grupper och roller (SO) åk 5

d. Puberteten (NO) åk 5

e. Internationella flickdagen (hela skolan)

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

a. PK-mannen - Syftet med serien är att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter. Visas i åk 8

b. Uppmärksammas i biologin i åk 8.

c. Arbete med identitet i åk 7 - etnisk identitet, könsidentitet mm.

d. Könsidentitet och könsuttryck (NO) åk 5

3. Sexuell läggning och relationer

a. Arbete med identitet i åk 7 - etnisk identitet, könsidentitet mm.

b.Jag en - läses med åk 9

4. Etnisk tillhörighet

a. Film: Sameblod. Sverige 1930-talet – diskriminering och fördomar om samer

samt hur de behandlades. åk 7

b. Filmserie: Min samiska historia, åk 9 

c. Filmserie: Min historia - olika nationella minoriteter, åk 8.

d. Tema-arbete om rasism i åk 9.

e. Film: Antifascisterna i åk 9

f. Film: Näkymätön Elina, åk 7

g. Krigsbarnens dag uppmärksammas i samarbete med Finlands ambassad.

h. Finlands självständighetsdag i samarbete med Finska kyrkan.

i. Samarbete med språkskolorna i Haparanda och Uleåborg.

j. Nationella minoriteter (SO) & Nationella minoritetsspråk (SV) åk 5

k. Deltagande i “Finska krigsbarnens skrivartävling” (åk 6)

5. Religion/annan trosuppfattning

a. Religion och identitet i åk 7

b. Samarbete med Teppo Simuna och Finska kyrkan

c. Abrahamitiska religioner åk 5

d. Heliga platser i Abrahamitiska religioner: åk 5 gör utflykter till synagoga, moské och kyrka

e. Förintelsen i samband med boksamtal, när vi läser “Fröken Europa” och “En ö i havet” åk 5

f. Flyktingar och andra trosuppfattningar i samband med boksamtal när vi läser “Om det var krig i Norden” åk 6

6. Funktionsnedsättning (t.ex. neuropsykiatriska profiler)

a. Föreläsningsserie för hela personalen kring NPF av Ulrika Aspeflo (hela skolan)

b. Att vara människa i biologi åk 8

c. Boksamtal om hur hjärnan fungerar när man bl.a. har ADHD. Vi läser tillsammans “Hjärnstark Junior” åk 5

7. Ålder

a. Friluftsdagar – med flera årskurser

c. Faddrar i olika sammanhang, bla vid friluftsdag samt vid våravslutningen, 

Pidagen 14/3

Mobbning: Kränkande behandling

-Film: sommaren före sexan (UR play) åk 5

- Mobbning:

Film:Återträffen åk 9

Film: Ondskan bok + film (kränkande särbehandling) åk 8

Film: Tusen gånger starkare, åk 7


Utvärdering av läsåret 2022/2023


Uppföljning och utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 

• Skolsköterskan har gjort en hälsoprofil i fyra årskurser med levnadsvanor och trivsel i skolan. Våra elever trivs bra i skolan och känner sig trygga. 

• Beslut om utredning i ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling har tagits kontinuerligt under läsåret. Alla besluten tas i EHT. Bilaga 1

Sverigefinska skolan i Stockholm


Blankett för anmälan av enstaka händelse gällande diskriminering och/eller kränkande behandlingDatum för händelsen:


Vem/vilka var inblandade i händelsen?


Vem riktades händelsen mot? __________________


Vad hände?


Datum för kontakt med vårdnadshavare:


Rapporterat av:LÄMNA KOPIA PÅ DENNA BLANKETT TILL BITRÄDANDE REKTOR 


Bilaga 2. 


Sverigefinska skolan i Stockholm 

Dokumentation och uppföljning av kränkning/diskriminering 

Namn på de inblandade: 

Datum för information angående misstanke om pågående kränkning/diskriminering: 

Informationen lämnad till: : ______________________________

Informationen lämnad av:  Personal/förälder/elev/annan 

Följande information lämnades: : ______________________________

Datum då åtgärder påbörjades: ______________________________

Åtgärderna vidtogs av: __________________________________________________________

Följande åtgärder vidtogs: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Datum för föräldrakontakt: 

Tog kontakt med föräldrarna 


Plan för uppföljning av ärendet: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Datum för uppföljning av ärendet: __________________________

Kontakt med elevhälsoteamet, datum och namn på personen: 

SKRIV PÅ BAKSIDAN VID BEHOV 

Lämna kopia till biträdande rektor för arkivering hos rektor


Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19 

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB