Gå till innehåll

NO år9

Luonnontieteet / NO-ämnen

Luokka / Åk 9

Fysiikka – Fysik

Biologia - Biologi

Syyslukukausi 2011 – Höstterminen 2011

Voimat ja liike, sähkö ja magnetismi / Rörelse och kraft, el och magnetism

34.            Suunnittelua, tasainen liike / Planering, likformig rörelse

35.            Nopeus, yksiköt, kiihtyvä liike / Hastighet, enheter, accelererad rörelse

36.            Voima ja vuorovaikutus / Kraft och växelverkan

37.            Massa, hitaus ja paino / Trög och tung massa

38.            Tiheys ja kitka / Densitet och friktion

39.            Paine, kertausta ja koe 30.9. / Tryck, repetition och prov fr 30.9.

40.            Evoluutio /Evolutionen

41.            Elämän alku maapallolla / Livet tar sin början

42.            Elämä saapuu rantautuu mereltä maalle / Livet erövrar land

43.            Ihmisen alkuperä / Människans ursprung

44.            syysloma / höstlov

45.            Kertausta ja koe / Repetition och prov pe 11.11

46.            Hankaussähkö ja sähkövaraus / Elektriska laddningar

47.            Virtapiiri, jännite, komponentit / En strömkrets spänning och komponenter

48.            Sähkökytkentöjä / Elkopplingar

49.            Kertausta ja koe / Repetition och prov

50.            Vastus / Resistans

Kevälukukausi 2012 – Vårterminen 2012

vecka 2    Fysik:energi, arbete och effect.
Fysiikka:energia, työ ja teho.

vecka 3    Biologi:celler, celldelning, cellandning, specialiserade celler, stamceller och cancer.
Biologia:solute, solunjakaantuminen, soluhengitys, erikoistuneet solut, kantasolut ja
syöpä.

vecka 4    Genetik, kromosomer, DNA och gener.
Genetiikka, kromosomit, DNA ja geenit.

vecka 5    Från generation till generation, genetiska information, könceller, könkromosomer,
monster I arvet, dominant eller vikande gen, korsningsschema.
Perinnöllisyys, geneettinen tieto, sukupuolisolut, sukupuolikromosomit,
perinnöllisyyden malli, dominoivat tai väistyvät geenit, risteytysmalli.

vecka 6    För många kromosomer, mutation, ärftliga sjukdomar, genteknik och kloning.
Liikaa kromosomeja, mutaatiot, perinnölliset sairaudet, geenitekniikka ja kloonaus.

vecka 7    Genetik och mat, repetition och prov. 9A to 16.2 och 9B fr 17.2.
Genetiikka ja ruoka, kertausta ja koe.

vecka 8    Repetition inför NP: människans biologi.
Kertausta ennen valtakunnallista:ihmisen biologia.

vecka 9    Sportlovet / Urheiluloma

vecka 10    Repetition inför NP:gammal NP och laboratoriouppgifter.
Kertausta ennen valtakunnallista:vanha valtakunnallinen ja laborointitehtäviä.

vecka 11    NP i biologi onsdag 14/3.
Biologian valtakunnallinen keskiviikkona 14/3.

vecka 12    Repetition I kemi åk 8.
Kertausta 8 luokan kemiasta.

vecka 13    Kol – ett livsviktigt grundämne.
Hiili – elollisen luonnon perusalkuaine.

vecka 14    Alkaner / Alkaanit

vecka 15    Påsklovet / Pääsiäisloma

vecka 16    Alkener och alkyner
Alkeenit ja alkyynit

vecka 17    Alkoholer / Alkoholit

vecka 18    Karboxylsyror och estrar / Karboksyylihapot ja esterit

vecka 19    Karbokxylsyror och estrar / Karboksyylihapot ja esterit

vecka 20    Repetition i kemi / Kertausta kemiasta.

vecka 21    Prov i kemi / Kemian koe. 9A to 24.5. och 9B fr 25.5.

vecka 22    Strålningfysik / Säteilyfysiikkaa.

vecka 23    Miljökemi, musèetbesök? / Ympäristökemiaa, museovierailu?

vecka 24    Skolavslutning på onsd. 13/6

Kunskapskraver för olika betyg i slutet av åk 9 finns i läroplan -94. Några högpunkter, att eleven kan uppnår målen (mål för betyget G).

I biologi eleven skall:
-Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
-Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens trovärdighet.
-Använda informationen på ett I huvudsak fungerande sätt I diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
-Kunna genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
-Kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
- Göra enkla dokumentationer.
-Ha grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visa det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
-Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visa då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och function.
-Kunna undersöka olika faktorers inverkan på ekosystemet och populationer och beskriva ekologiska samband och ge exempel på energiflöden och kretslopp.
-Kunna föra enkla resonemang hur människan påverkar naturen och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
-Ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I fysik eleven skall:
-Samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skilja då fakta från värderingar.
-Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens trovärdighet.
--Använda informationen på ett I huvudsak fungerande sätt I diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
-Kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisktutifrån.
- Kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
- Göra enkla dokumentationer.
-Ha grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visa det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
-Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser I vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och electricitet och visa då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
-Använda fysikaliska modeller för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
-Förstå  (enkla och till viss del) hur människa och teknik påverkar miljön och visa några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
-Kunna ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I kemi eleven skall:
-Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skilja då fakta från värderingar.
-Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens trovärdighet.
--Använda informationen på ett I huvudsak fungerande sätt I diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
-Kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisktutifrån.
- Kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
- Göra enkla dokumentationer.
-Ha grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visa det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
-Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer I levande organismer, mark, luft och vatten och visa då på enkelt identifierbara kemiska samband I naturen.
-Använda fysikaliska modeller för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
-Förstå  (enkla och till viss del) hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
-Kunna ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.