Gå till innehåll

Språkpolicy

Sverigefinska skolans språkpolicy

2007-10-08

Sverigefinska skolan öppnar dörrarna till två språk och två kulturer. Här får eleverna lära sig det finska och svenska språket parallellt så att de uppnår en aktiv, funktionell tvåspråkighet i slutet av år 9. Genom hela studiegången undervisar vi 50 % på finska och 50 % på svenska, men fördelningen av språken varierar beroende på skolår. I figur 1 illustreras hur det finska och det svenska språket är fördelat under elevernas skolgång.

Forskning kring tvåspråkighet visar att det är fördelaktigt att språkinlärningen sker parallellt på båda språken och att man stärker minoritetsspråket. Barn är födda med förmågan att bli flerspråkiga och kan lätt anpassa sig till nya språkmiljöer och lära sig ett nytt språk under de första skolåren. Dessa år är speciellt gynnsamma för språkutvecklingen och därför har vi valt att ge det finska språket en framskjuten ställning i början av skolgången.

I förskolan och förskoleklassen prioriteras finskan och eleverna får ett "finskt språkbad". Personalen behärskar båda språken väl och skapar därigenom trygghet i elevgruppen. Elevernas språkkunskaper kartläggs för att skapa inlärningssituationer som bäst främjar elevens tvåspråkighetsutveckling. Verksamheten sker främst på finska men eleverna får dagligen läs- och skrivlekar på båda språken. Detta sker vid olika tillfällen under dagen, i mindre grupper för att ge eleverna större utrymme att vara språkligt aktiva. De elever som är nybörjare i något av språken får språkstimulerande lekar istället för läs- och skrivleken på det aktuella språket. Eleverna får därmed utöka sitt ordförråd på sitt nya språk samtidigt som de får läs- och skrivlekar på sitt starkare språk. Det starkare språket fungerar som en bro till det nya och underlättar inlärningen av det nya språket.

Under hela skoltiden får eleverna möta båda språken i samtliga skolämnen och berika sitt ordförråd med centrala begrepp. Läs- och skrivinlärning sker parallellt på båda språken så att alla elever får lära sig på sitt starkaste språk, vilket stärker deras motivation och självförtroende samt ger dem positiva attityder till lärandet. Personalen iakttar språkbruket i alla ämnen inte bara under finsk- och svensklektionerna. Vi använder finska och svenska läromedel och plockar det bästa från båda kulturerna. Eleverna arbetar tematiskt så att vissa delar läses på finska medan andra läses på svenska. Vid provsituationer kan eleverna välja vilket språk de vill använda. På skolans hemsida (http://sverigefinskaskolan.eu) finns det mer information om de lokala arbetsplanerna och kursplanerna. Där framgår även hur det finska och svenska språket är fördelat mellan de olika skolämnena. Allt arbete i skolan är språkutvecklande och eleverna uppmuntras att vara språkligt aktiva större delen av lektionstiden för att maximera språkanvändningen. Vi arbetar målmedvetet för att göra skolarbetet så motiverande och lustfyllt som möjligt för eleverna.

Elever som behöver stöd för att nå målen får individuell hjälp. Elever med särskilda behov kan vi erbjuda specialundervisning på och i båda språken samt undervisning i mindre grupper.

Flerspråkighet ses som en rikedom på skolan. I år 3 börjar eleverna läsa engelska och från och med år 6 kan de välja ett nytt främmande språk som tyska, franska eller spanska. Eleverna har också möjlighet att förstärka sina kunskaper i finska, svenska eller engelska istället för att välja ett nytt främmande språk. Skolan erbjuder modersmålsundervisning för de elever som talar ytterligare ett annat språk hemma. På skolan följer vi elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Alla elever får en egen Europeisk språkportfolio vars syfte är att tidigt väcka intresse för språk och att kontinuerligt dokumentera elevers språkliga erfarenheter och utveckling. Med hjälp av den Europeiska språkportfolion kan elevernas språkkunskaper jämföras internationellt.

På Sverigefinska skolan firar vi finska och svenska högtider och traditioner samt lyfter fram glädjen i och fördelarna med att vara tvåspråkiga och bikulturella. Kulturerna uppmärksammas genom film, idrott, konst, litteratur, musik och teater. Vi förespråkar skapande verksamhet och arrangerar tillfällen då eleverna får uppträda och uttrycka sig på flera språk. Vi deltar även årligen i olika idrottsevenemang runt om i Sverige och i Finland. Personalen fungerar som två- eller flerspråkiga förebilder och uppmuntrar eleverna att använda båda språken samt att vara stolta över sina språk och sin identitet. Ungdomstrenderna i respektive land följs och tvåspråkiga förebilder lyfts fram. För att stärka ungdomsspråket och höja det finska språkets status samarbetar vi med finska skolor och företag. Eleverna knyter nya kontakter genom elevutbyten, praoplatser och studieresor.

Vi erbjuder en integrerad fritidsverksamhet från förskoleklassen till år 3, före och efter skolan samt under loven. Personalen behärskar båda språken men verksamheten sker främst på finska. Fritidshemsverksamheten ger utrymme för barnen att uttrycka sig i olika sociala sammanhang. Eleverna har möjlighet att utveckla sin kreativitet och språkliga kompetens genom bl. a bild, musik, idrott, drama, pyssel, bakning, utflykter och lek.

Skolan samarbetar med svenska och sverigefinska ungdomsföreningar.

För att vi ska lyckas nå våra högt ställda mål behöver vi föräldrarnas stöd och engagemang. Tillsammans förmedlar vi attityder och förväntningar som är avgörande för en positiv språkutveckling. Skolan erbjuder därför regelbundet tvåspråkighetskvällar för föräldrarna där vi diskuterar tvåspråkighet och föräldraansvar samt hur man kan underlätta språkinlärningen. Oavsett vilket språk man talar hemma kan man som förälder påverka språkutvecklingen genom att skapa tillfällen då eleven kommer i kontakt med båda språken. På vår skola har vi höga förväntningar på våra elever och vi skapar en god grund för dem att stå på. Fler språk berikar livet med fler möjligheter!

Figur1