Gå till innehåll

Mål i tvåspråkighet

Mål i tvåspråkighet

2007-10-04

Övergripande mål

Att utveckla det finska och svenska språket parallellt så att eleverna uppnår en aktiv, funktionell tvåspråkighet i slutet av år 9.
För oss innebär aktiv och funktionell tvåspråkighet att eleven:
- " Kan tala, lyssna, förstå, läsa och skriva och därmed utveckla kunskap på bägge språken.
- Kan utnyttja tvåspråkigheten för sin personliga utveckling och i relationer, studier samt framtida arbetsliv.
- Lär känna den finska och den svenska kulturen

Vi strävar mot

1. Additiv tvåspråkighet
Kunskaperna i de olika språken stöder varandra och främjar barnets tänkande och lärande. Vi välkomnar både elever som talar finska och elever som talar svenska hemma. Genom ett nära samarbete med hemmet, där föräldrarna är med och skapar förutsättningar för en god språkutveckling, kan eleverna lära sig och fördjupa sig i det finska och det svenska språket.

2. Positiv attityd till båda språken
Vi lyfter fram glädjen och fördelarna med att vara tvåspråkig och bikulturell samt fungerar som två- eller flerspråkiga förebilder.
Vår skola uppmuntrar eleverna till flerspråkighet bl.a. genom att erbjuda modersmålsundervisning i ett 15-tal språk utöver finska och svenska.
För att vi ska lyckas nå målet är det viktigt med föräldrarnas stöd. Deras attityder och förväntningar är avgörande för en positiv språkutveckling. Skolan erbjuder därför tvåspråkighetskvällar för föräldrarna, där vi diskuterar tvåspråkighet och föräldraansvar samt hur de kan underlätta barnens språkinlärning.

3. Möjlighet att vistas i olika språkmiljöer och använda språket i olika domäner
För den tvåspråkiga utvecklingen är det viktigt att barnet får använda finska och svenska i olika situationer. Även om man inte talar finska eller svenska hemma kan man stödja språkutvecklingen, genom att skapa tillfällen då barnet kommer i kontakt med båda språken.
Vår skola erbjuder en arbetsmiljö där eleverna uppmuntras att använda båda språken på ett meningsfullt sätt i sin kunskapsutveckling. De får tillgång till en mångsidig pedagogisk miljö med två eller flerspråkiga elever, pedagoger, läromedel och medier. Eleverna får möta båda språken i alla ämnen och berika sitt ordförråd med centrala begrepp. De lär sig att jämföra och översätta språken samt att anpassa språket till mottagaren.

4. Att tillvarata elevernas kulturarv och lära känna både den finska och den svenska kulturen
Eleverna får ta del av både den finländska och den svenska kulturen. De blir även medvetna om den sverigefinska kulturen, som skapas när den finska och den svenska kulturen integreras. I vår skola får kulturerna uppmärksamhet och erkännande. Vi jämför den delvis gemensamma historien och kulturen och firar båda ländernas traditioner. Kulturerna uppmärksammas genom film, idrott, konst, litteratur, musik och teater.
Vi lyfter fram det som eleverna redan kan och ger bekräftelse på deras ursprung och identitet oavsett om de är en-, två- eller flerspråkiga.

Språkutveckling i finska i förskolan

Arbetssätt:

  • Språket skall aktivt lyftas fram i alla aktiviteter och rutinsituationer
  • Vi gör barnen observanta på skriftspråket i naturliga sammanhang
  • Vi gör språkutvecklingsanalyser med hjälp av TRAS (tidig registrering av språkutveckling)
  • Vi använder bilder, sagor, rim och ramsor och mycket konkretmaterial
  • Vi stödjer språkutvecklingen genom musik och lek
  • Vi uppmuntrar barnets eget berättande