Gå till innehåll

Språkval

Eleven kan välja ett nytt språk i år 6. Det nya språket kan vara franska, tyska eller spanska. Om eleven inte vill välja ett nytt språk kan hon/han välja att läsa fler timmar i engelska och/eller svenska. Eleven har också möjlighet att välja att studera ett annat modersmål än svenska under språkvalet. Det krävs att minst fem elever väljer ett språk och att det finns tillgång till lärare i det språket för att skolan skall anordna undervisning.

Valet görs under våren i år 5 och det omfattar de resterande fyra åren i grundskolan (år 6 - år 9). Byte av språkval tillåts endast i undantagsfall.

Skolans timplan omfattar följande antal timmar i ämnet språkval: 2 h i år 6, 2 h i år 7, 2,5 h i år 8 och 3 h i år 9.

MODERSMÅL

En elev som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, om följande villkor är uppfyllda:

Eleven har grundläggande kunskaper i språket. *

Det finns minst 5 elever som vill läsa språket. **

Det finns tillgång till lärare i språket.

*

gäller ej samiska, tornedalsfinska eller romska

ej heller adoptivbarns ursprungsspråk

**

gäller ej samiska, tornedalsfinska eller romska

Modersmålsundervisning kan anordnas

1. som språkval

2. som elevens val

3. utanför timplanebunden tid