Gå till innehåll

Skolans värdegrund

Skolans värdegrund

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet. Dessa värden arbetade vi med under förra läsåret, elever, föräldrar och personal

I värdegrundsarbetet kom vi fram till att respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.

Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.

Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.

Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.

Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska Skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Förskolans värdegrund

 • Vi bemöter varje barn, förälder och personal med respekt.
 • Vi utvecklar empati, förståelse och respekt för varandra.
 • Vi ser varandras olikheter som tillgång.
 • Vi tar vara på barnens behov och intressen .
 • Vi ser till att alla barn bli sedda och lyssnade till.
 • Vi skall ge barnen möjlighet att utveckla intressen och förmågor oavsett kön.
 • Vi skapar trygghet genom fasta rutiner, omsorg och ansvar.
 • Vi sätter stort värde på språk och språkutveckling.
 • Vi ser till att barnen kan utveckla sin identitet och känna trygghet i sin kulturella bakgrund.
 • Vi skall ta ansvar för vår natur och miljö.
 • Vi värdesätter och respekterar föräldrarnas önskemål och åsikter.
 • Vi tar gemensamt ansvar för vår förskola.