Gå till innehåll

Arbetsplan för fritidshemmet

Arbetsplan

Verksamhetsidé

”Sverigefinska skolan i Stockholm skall vara en skola med integrerat fritidshem som genom särskilt hög pedagogisk standard utvecklar tvåspråkighet hos eleverna och ger likställd hemortsrätt i såväl finsk som svensk kultur. Skolan följer i övrigt svensk läroplan och har tydligt uttalade kunskapskrav.
Skolan vänder sig till föräldrar med finsk/svensk språk- och kulturbakgrund som vill ge sina barn en fullödig förankring i såväl den svenskspråkiga som den finskspråkiga kultursfären. Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur”.
Vårt uppdrag är att bedriva en tvåspråkig, tvåkulturell fritidsverksamhet enligt skolans verksamhetsidé. Finskan och svenskan samt de två kulturerna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Fritidshemmet

Fritidshemsverksamheten omfattar barn från förskoleklass till år 3, samt klubbverksamhet för årskurserna 4-6 och är lokal- och verksamhetsmässigt integrerad med förskoleklass och skola. Verksamheten är indelad i tre avdelningar; Rävlyan och Draken (förskoleklass), samt Treans fritidshem

Det finns en informationsansvarig på varje avdelning. Biträdande fritidshemschefen har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Styrdokument: LGR11, Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem, skolans verksamhetsidé, tvåspråkighetsmål samt skolans språkpolicy.

Likabehandling: likabehandlingsplan finns och gäller för samtlig personal i skola och fritidsverksamhet

Personalutveckling: Vid nyrekrytering strävar vi efter att anställa personal med adekvat utbildning.

Vi strävar efter att delta i utbildningar avsedda för fritidspedagoger.

Barnsäkerhet

Barnsäkerhetsrond har genomförts och vissa åtgärder måste vidtas enligt kommentarer i checklistan från ronden. Detta innebär bl.a. förbättrad dokumentation av befintliga rutiner samt aktualisering av befintliga dokument. Vi betonar vikten av personalens daglig kontroll av lokalerna vad som gäller barnsäkerhet.

Vi kommer att arbeta fram en rutinlista för vikarier.

Fritidshemmets uppdrag:

komplettera skolan
erbjuda meningsfull fritid
skapa utrymme för lek och skapande
erbjuda stöd i utvecklingen
utveckla den sociala kompetensen och självständighet hos barnet
samarbete med skolköket så att barnen får en näringsriktig och varierande mellanmål.
erbjuda tillfällen till fysisk aktivitet
anordna lovverksamhet

Vi planerar verksamhetens innehåll tillsammans med barnen utifrån fritidshemmets uppdrag och har valt att betona följande områden:

Normer och värden

Ansvar och inflytande

Social kompetens. samt social samvaro

Utveckling och lärande

Tvåspråkighet

1. Normer och värden:

Mål:

visa hänsyn och omtanke för varandra
acceptera varandras olikheter och åsikter
utveckla förmågan att lösa konflikter och ta ansvar för sitt handlande

Hur arbetar vi för att nå målen?

vi kommer överens om gemensamma regler och rutiner tillsammans med barnen
samtalar med barnen vid konflikter
genom vuxenledda gruppstärkande lekar
gruppövningar och drama, samt idrott

1.2 Jämställdhet mellan flickor och pojkar

Mål: Aktivt arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar

Hur arbetar vi för att nå målen?

genom att vara en god förebild för sig och andra
genom att försöka få med pojkar och flickor i olika lagsporter såsom t ex fotboll, bandy
genom att använda icke könsbundet pysselmaterial
ser till individens behov oavsett kön
introducera material/leksaker för båda könen

1.3 Barnens delaktighet och inflytande

Mål:

att barnen är med och påverkar fritidsverksamheten
att barnen känner till och kan följa fritidshemmets regler och rutiner
att varje barn ska kunna framföra sina tankar och åsikter

Hur arbetar vi för att nå målen?

kontinuerliga möten med diskussion i barngruppen
barnen deltar i beslut genom att komma med förslag och rösta vid
anskaffande av material och planering av aktiviteter

- eleverna kan välja aktiviteter

1.4. Ett mångkulturellt fritidshem

Mål: Att tillvara ta den språkliga och kulturella mångfalden som finns i barngruppen
Hur arbetar vi för att nå målen?

Dialoger och diskussioner om att olika kulturer är en naturlig del av den dagliga verksamheten tack vare barnens mångkulturella bakgrund.
vi tar tydligt avstånd från rasistiska och könsdiskriminerande attityder och uttalanden genom samtal och genom att uppmärksamma/ifrågasätta
– genom ett positivt förhållningssätt i olika dagliga situationer

2. Tvåspråkighet (finska/svenska)/två kulturer

Mål:

- att eleven använder båda språken i fritidsverksamheten med både personal och andra barn

– att tillvarata den språkliga och kulturella mångfalden

Hur arbetar vi för att nå målen?

Vi är flerspråkiga förebilder och använder flera språk i olika situationer
Vi uppmärksammar både finska och svenska högtider
Via olika aktiviteter skapa situationer, där barnen kan öka sitt ordförråd och använda båda språken.
Förhållningssätt i dagliga situationer?

Genom vårt positiva förhållningssätt till de båda språken i olika dagliga situationer och aktiviteter,

3. Särskilt stöd

Mål:

Sträva efter att barns behov av särskilt stöd tillgodoses och uppmärksammas på bästa sätt och få resurser som de behöver.

Alla barn ska känna sig trygga

Hur arbetar vi för att nå målen?

Handledning eller kurser för personalen i fritidshemsverksamheten vid behov
Genom att ha regelbundna diskussioner och samtal mellan barn – personal - föräldrar
Informera skolledningen och upprätta åtgärdsplan om det finns stödbehov hos det enskilda barnet.
Förhållningssätt i dagliga situationer?

Genom ett professionellt förhållningssätt i dagliga situationer, samt tät föräldrakontakt

4. Samarbete med skolan

Mål:

– Att följa barnens utveckling och lärande genom ett nära samarbete mellan fritidshem och skola under barnets hela dag

Hur arbetar vi för att nå målen?

Genom att fritidshemspersonal

är resurs i undervisningen
deltar i pedagogiska luncher
är som resurs för barn i behov av särskilt stöd i träningssärskolan.
deltar i utflykter och idrottslektioner
deltar vid rastverksamhet
har gemensamma planeringstider för lärare/ pedagoger och andra verksamheter
- deltar i skolans APT

idrottslektioner hålls av fritidshemspersonal
deltar i skolans utvecklingssamtal

5. Samarbete med andra verksamheter

Mål:

Vi strävar efter att underlätta möjlighet att delta i aktiviteter utanför skolan genom ett samarbete mellan avdelningarna
Barnen kan bekanta sig med föreningslivet

Hur arbetar vi för att nå målen?

- genom flexibelt samarbete mellan avdelningarna

- ISamarbete med idrottslyftet och föreningslivet

6. Samarbete mellan fritidshemsavdelningarna på skolan

Mål:

– Att barns behov alltid sätts främst för att skapa trygga övergångar mellan olika verksamheter F1, 1-2, 2-3

Hur arbetar vi för att nå målen?

– Genom

1) att personalen har gemensam planeringstid då samverkan kan planeras

2) samarbete mellan fritidshemmen vid parkdagar

3) sammanslagning mellan avdelningarna på sena eftermiddagar

4) gemensam utevistelse

5) blandade åldersgrupper i vissa verksamheter som planeras

6) personalen hjälper varandra över arbetslagsgränserna vid behov

7) vi har ett gemensamt fritidshem - F-3 och klubben under loven

5. Samarbete mellan fritidshem och hem

Mål:

- Skapa ett nära och förtroendefullt samarbete mellan barn/personal och hemmet

- Ge information om den dagliga verksamheten

Hur arbetar vi för att nå målen?

vi har naturlig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning
telefonkontakt vid behov
föräldrar ges möjlighet att medverka vid fester och utflykter samt brev skickas ut och svarar på frågor
fritidshemmet informerar om verksamheten under föräldramöten
fritidshemsavdelningarna har aktuell information om verksamhet via brev, samt uppsatt information på anslagstavlan framför fritidshemmet
föräldrarna bjuds in till dropp-in-kaffe/soppa och fester av olika slag
fritidshempersonalen deltar i skolans utvecklingssamtal
föräldrar ges möjlighet att boka samtalstid med fritidspersonal

Fritidshemmets rutiner:

Öppettider 6.30-17.30

Forskoleklassens lokaler har öppet 7.30-17.00
Eleverna från 1-3 och klubbeneleverna är ute på gården med fritidshemspersonal 8.00-8.30 (månd. 8-9)
Rävlyanhar öppet från skolslut till stängning 17.30
Fritidshemspersonalen följer med barnen till mellanmål på eftermiddagen
När skolan slutar hämtar fritidshempersonal barnen från klassrummet
Grov och finplanering av fritidsverksamheten för 2014-2015

Grovplanering görs i början av terminen och dokumenteras.

Fritidshemspersonal har planering varje vecka.
Avdelningarna har en veckoplanering med vissa fasta aktiviteter inplanerade, som kan variera under olika perioder. Barnens inflytande ökar med åldern.
Aktiviteter på fritidshemmet:

Utevistelse
Olika Idrottsaktiviteter
Parkutflykter
Skapande och pyssel med olika material
Bygglek med lego och kaplastavar
Sällskapsspel
Sång och dans
Olika små fester
drama

Lovverksamhet:

Loven planeras tillsammans med barnen.

Programmet varierar efter barnantalet och årstiderna.

Barnen får lov schemat om aktiviteterna i början av respektive lov.

Barnens närvaro/frånvaro

Barnens närvaro/frånvaro dokumenteras och sparas
Utvärdering och kvalitetsarbete

Verksamheten utvärderas och resultatet analyseras i slutet av läsåret och en kvalitetsrapport upprättas, som en del av verksamhetsberättelsen.