Gå till innehåll

Troll

Troll

Terminsplanering vt

Tema: Kretslopp NO

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen”

Målet är att barnen:

 • blir medvetna om årstider och årstidernas växlingar
 • ska få ta del av och uppleva naturens kretslopp
 • ska respektera allt levande
 • ska hålla närmiljön ren
 • har förståelse för och ser glädjen i återvinning
 • tränar både grov- och finmotorik
 • lär sig nya ord och begrepp
 • kan förstå och använda några matematiska begrepp

Arbetssätt:

Barnen bekantar sig i naturen under alla årstider genom utelek på gården samt utflykter till parker och skogen. Grovplaneringen av temat har vi som utgångspunkt, men utifrån barns intressen och frågor bestämmer vi riktningen och innehållet i temaarbetet.

1. Naturruta

 • vi går regelbundet till en naturruta som vi har besökt sedan september
 • vi har lupp och insektsbok med oss i ryggsäcken
 • vi undersöker, gräver med spadar och barnen tar med sig något de har hittat, egna ” skatter”
 • barnen får förvara sina upphittade skatter i var sin äggkartong som får ligga framme så att de är lätta att ta fram för undersökning och diskussion
 • vi skapar kring det vi har tagit med oss från naturen och samtalar om allt vi har sett och undersökt
 • vi dokumenterar genom att ta bild på naturrutan varje månad och sätter upp dem bredvid varandra, vilket synliggör naturens växlingar; diskussioner kring det som var tidigare, hur såg det ut då och hur ser det ut nu

2. Trädet

 • vi utgår från trädet som vi har på förskolans vägg
 • vi samtalar kring trädet; hur ser träden ut nu, hur förändras de från vinter till vår och sommar?
 • vad händer med träden på våren, från knoppar till blad, blommar träd?
 • vi letar i böcker för att hitta namnen på träd/blad
 • vad finns på marken under trädet?

3. Andra frågeställningar

 • snöexperiment; vad händer när man tar in snö och is? Ändras volymen, färgen, vad innehåller snö/is?
 • finns det fåglar på vintern? Hur ser fåglarna ut, vad äter de, vad heter de?
 • vilka djur finns i naturen?
 • när vaknar insekterna, vilka upptäcker vi först? Vad heter de, hur ser de ut, vad gör de i naturen?
 • vi undersöker olika frön; vad har de för färg, form, storlek? Vad händer när fröna stoppas i jorden och får vatten och ljus?
 • vårens första blommor, när, hur ser de ut?
 • har ekollon och hästkastanjer, som barnen stoppade i jorden i krukan utanför Troll, börjat gro?

4. Källsortering

 • vi utgår från det barnen hittar i naturen, vad passar inte in i naturen?
 • barnen får hjälpa att källsortera i våra befintliga kärl
 • vi besöker en återvinningsstation i närområdet
 • vi skapar med återvinningsmaterial
 • vi dokumenterar genom att ta bild på processen från naturen till återvinningsstationen

Språkutveckling

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Målet är att barnen:

 • stimuleras i deras språkutveckling under hela dagen i alla situationer; i såväl planerade aktiviteter som i rutinsituationer
 • lär sig att lyssna och uttrycka sig, berätta och återberätta
 • kommunicerar och samtalar med andra barn och vuxna
 • lär sig turtagning i kommunikation med andra
 • blir intresserade av böcker och läsning
 • blir intresserade av bokstäver

Arbetssätt:

Vi har en samling varje dag där vi arbetar språkutvecklande på följande sätt:

 • rim och ramsor
 • vi rör oss till musiken
 • vi klappar till musiken
 • vi sjunger
 • vi leker lekar
 • vi spelar instrument
 • vi sjunger både på finska och svenska

Vi samtalar med barnen i alla situationer, deltar aktivt i leken, benämner, ger nya ord till barnen. Vi introducerar sånger med konkret material. Genom arbetet och dokumentationen kring temaarbetet skapas tillfällen till diskussion, reflektion, frågor, berättande, återberättande, fantasi, undersökande mm., vilket stimulerar språkutvecklingen. Barnen får komma till tals och berätta med egna ord. Vi läser böcker både i små grupper och enskilt. På vårterminen påbörjas arbetet med EQ (social och emotionell träning).

Matematik

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talgrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egens och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Målet är att barnen:

 • kan förstå och använda några matematiska begrepp, som ex. jämförelseord
 • kan bygga och konstruera
 • kan sortera
 • kan förstå och använda tids och rumsbegrepp som bak och fram, under och på, före och efter

Arbetssätt.

Matematik ingår som ett naturligt inslag i all verksamhet i förskolan.

 • vi räknar barn, frukt, leksaker,skor,stenar, allt som barn kommer i kontakt med
 • temaarbetet ger många tillfällen till at jämföra, mäta, väga, ange form, storlek, antal
 • barnen bygger och konstruerar med duplo och klossar
 • vi sorterar när vi t.ex. plockar undan med barnen
 • vi tillverkar mattelådor och spelar spel
 • vi övar tidsuppfattningen med hjälp av veckodagar och månader

Terminsplanering Troll ht

Tema: Kretslopp NO

Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen”

Målet är att barnen:

 • blir medvetna om årstider och årstidernas växlingar
 • ska få ta del av och uppleva naturens kretslopp
 • ska respektera allt levande
 • ska hålla närmiljön ren
 • har förståelse för och ser glädjen i återvinning
 • tränar både grov- och finmotorik
 • lär sig nya ord och begrepp
 • kan förstå och använda några matematiska begrepp

Arbetssätt:

Barnen bekantar sig i naturen under alla årstider genom utelek på gården samt utflykter till parker och skogen. Utifrån barns intressen och frågor bestämmer vi riktningen och innehållet i tema-arbetet.

1. Naturruta

 • vi går regelbundet tillsammans till en naturruta som vi har letat efter och bestämt oss för tillsammans med barnen
 • vi har lupp och en insektsbok med oss i ryggsäcken
 • vi undersöker, gräver med spadar och barnen tar med sig något de har hittat, egna ”skatter”
 • barnen får förvara sina upphittade skatter i var sin äggkartong som de får göra till sin egen genom att rita, måla eller klistra på den
 • äggkartongerna får ligga framme så att de är lätta att ta fram för undersökning och diskussion
 • vi målar och pysslar kring det vi har tagit med oss från naturen och samtalar om allt vi har sett och undersökt
 • i samband med naturutflykten har vi en lek/rörelsestund. Barnen lär sig olika lekar, att följa lekregler och att finna glädjen i att röra sig ute i naturen
 • vi dokumenterar genom att ta bild på naturrutan varje månad och sätter upp dem bredvid varandra vilket synliggör naturens växlingar; diskussioner kring det som var tidigare, hur såg det ut då och hur ser det ut nu

2. Trädet

 • vi utgår från trädet som vi har på förskolans vägg från förra terminen
 • vi letar i böcker för att hitta namnen på träd/blad
 • vi samlar löv och studerar med lupp, målar av, trycker, ritar av etc. skapande kring bladen; dessa sätter vi upp på trädet
 • vi ändrar bladen efter årstiden, vad händer med löven på hösten, vad händer sedan?
 • vad finns på marken under trädet?
 • hur känns löven, är de lena, klibbiga, mjuka…, hur skiljer de sig från varandra?

3. Källsortering

 • vi utgår från det barnen hittar i naturen, vad passar inte in i naturen?
 • vi introducerar källsorteringskärl och namnger dessa (glas, metall, plast, papper)
 • barnen får hjälpa att källsortera, vi tar med oss en kärl när vi är ute på gården
 • vi besöker en återvinningsstation i närområdet
 • vi skapar med återvinningsmaterial
 • vi dokumenterar genom att ta bild på processen från naturen till återvinningsstationen

Språkutveckling

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samtsin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Målet är att barnen

 • stimuleras i deras språkutveckling under hela dagen i alla situationer; i såväl planerade aktiviteter som i rutinsituationer
 • lär sig att lyssna och uttrycka sig, berätta och återberätta
 • blir intresserade av böcker och läsning
 • lär sig turtagning i kommunikation med andra

Arbetssätt

Vi har en samling varje dag där vi arbetar språkutvecklande på följande sätt

 • rim och ramsor
 • vi rör oss till musiken
 • vi klappar till musiken
 • vi sjunger
 • vi leker lekar
 • vi spelar instrument
 • vi sjunger både på finska och  svenska

Vi samtalar med barnen i alla situationer, deltar aktivt i leken, benämner, ger nya ord till barnen. Vi introducerar sånger med konkret material t.ex. inför ”Kellarijuttu”, sången om rotfrukter, går vi och handlar grönsaker/rotfrukter och bekantar oss med dessa. Genom arbetet och dokumentationen kring tema-arbetet skapas tillfällen till diskussion, reflektion, frågor, berättande, återberättande, fantasi, undersökande mm., vilket stimulerar språkutvecklingen. Barnen får komma till tals, berätta med egna ord. Vi läser böcker både i små grupper och enskilt och spelar spel med alfabet. Under hösten påbörjas arbetet med EQ (social och emotionell träning).

Matematik

Lpfö 98/10

” Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talgrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egns och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utveclar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Målet är att barnen

 • kan förstå och använda några matematiska begrepp
 • kan bygga och konstruera
 • kan sortera
 • kan förstå och använda tids och rumsbegrepp som bak och fram, under och på, före och efter

Arbetssätt

Matematik ingår som ett naturligt inslag i all verksamhet i förskolan.

 • vi räknar barn, frukt, leksaker, skor, stenar, allt som barn kommer i kontakt med
 • tema-arbetet ger många tillfällen till att jämföra, mäta, väga, ange form, storlek, antal
 • barnen bygger och konstruerar med duplo och klossar
 • vi sorterar ex. när vi plockar undan med barnen
 • vi tillverkar mattelådor och spelar spel
 • vi övar tidsuppfattning med hjälp av veckodagar