Gå till innehåll

Nallar

Nallar

Terminsplanering Vår

Tema: Kretslopp NO

Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen”

Målet är att barnen:

 • blir medvetna om årstider och årstidernas växlingar, lära färger
 • utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur
 • har förståelse för och ser glädjen i återvinning
 • lär sig nya ord och begrepp
 • ska respektera allt levande
 • kan förstå och använda några matematiska begrepp
 • tränar både grov och finmotorik
 • samt utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum
 • trafik regler röd, grön gubbe och lära sig att gå i led

Arbetssätt:

Barnen bekantar sig i naturen under alla årstider genom utelek på gården samt utflykter till parker. Parklek bidrar även till att tillgodose barnens rörelsebehov. Utifrån barns intressen och frågor bestämmer vi riktningen och innehållet i temaarbetet.

Grovplanering av temat fungerar som utgångspunkt, men när arbetet är igång ska det finnas mycket plats för barnens egna tankar och idéer. Undersökande är centralt i vårt arbete med barnen. Vi kommer att undersöka allt: växter, djur, osv.

 1. Naturruta

Vi kommer att gå regelbundet till en naturruta som vi hittat tillsammans med barnen så ofta som möjligt.

Även att undersöka med lupp och gräva med spadar. Barnen får ta med sig något de har hittat.

Vi målar och skapar kring det vi har tagit med oss från naturen och samtalar om allt vi har sett och undersökt

 1. Trädet
 • Vi utgår från trädet som vi har på förskolans vägg från förra terminen. Vi ändrar bladen efter årstiden, vad händer med löven på vinter, vad händer sedan, vår, sommar?
 • Vad finns på marken under trädet vinter, vår och sommar?
 1. Småkryp

Småkryp kommer naturligt in då barnen redan visat ett stort intresse kring temat.

 • Hur tror vi att olika småkryp ser ut?
 • Vi studerar småkryp med lupp och barnen får rita av småkryp framför sig.
 • Barnen får illustrera småkryp med hjälp av lera eller något annat sätt som de sedan får måla. Först studerar vi färgen på småkryp och sedan får barnen blanda ihop färger för att hitta den färg som liknar småkrypens. (t.ex. myror spindlar)

4Källsortering

 • Vi utgår från det barnen hittar i naturen, vad passar inte in i naturen?
 • Vi har introducerat källsorteringskärl och namnget dessa (glas, metall, plast, papper)
 • Barnen får hjälpa källsortera och återvinna material från verksamheten
 • Det är en utvecklings område för oss.

Tema: Jag och gruppen

Målet är att barnet:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • känner sig tryggt i gruppen och skapar en bra relation till pedagoger och andra barn
 • lär sig rutinerna och tar ansvar för gemensamma regler
 • bekantar sig med närmiljön
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, uttrycka sig och reflektera
 • utvecklar sin förmåga att hantera konflikter
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
 • utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar

Arbetssätt:

Vi har delat barnen i tre grupper efter sin ålder. Eftersom de har olika behov och de kan känna sig trygg i sin lilla grupp och utveckla sin identitet. Även att skapa en bra relation till pedagogen som har den gruppen.

Vår verksamhet bildas genom lek, lärande och omsorg. Jag och gruppen är ett tema som vi kommer att fortsätta under våren. Musik, sånger och dans används också som ett språk att kommunicera genom. Under våren kommer vi att fortsätta arbeta med EQ (social och emotionell träning). ( känslor glad, lessen och arg.)

Vi, pedagogerna, har ett medvetet genusperspektiv. Vår verksamhet får alla göra allt. Alla erbjuds alla sorters aktiviteter/lekar oberoende av kön. Vid val av böcker, leksaker och annat material till verksamheten uppmärksammar vi också genusperspektiv. För oss är det självklart att personalen gör allt oberoende av kön.

Barnen ska utifrån sin förmåga ha inflytande över att välja vad de vill göra. Barnens självförtroende ökar genom att de får träna att klä på sig själva. Vi låter även de äldre barnen lära sig ansvar genom att de själva får hänga upp sina kläder i hallen.

Vi observerar barnen och ser vad de är intresserade av och utifrån det väljer vi vilka projekt vi vill ha i verksamheten.

Språkutveckling

Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Målet är att barnen:

 • utvecklar sina språk och kommunikativa förmågor
 • kommunicerar och för dialog med andra barn och vuxna
 • lär sig att lyssna, uttrycka sig, berätta och återberätta
 • prövar, upptäcker och förstår nya ord och begrepp
 • blir intresserade av böcker och läsning
 • blir intresserade av bokstäver

Arbetssätt:

Vi har en samling varje dag där vi arbetar språkutvecklande på följande sätt:

 • rim och ramsor
 • vi rör oss till musiken
 • vi klappar till musiken
 • vi sjunger
 • vi leker lekar
 • vi spelar instrument
 • vi sjunger både på finska och svenska

Läs stund har vi varje dag före mellanmål. Barnen har vi delat i två grupper, stora och små barn. Därför att barnen får höra böcker som passar i deras nivå. Även att de lär sig lyssna, uttrycka sig, reflektera och utveckla sitt språk.

Vi lär även matematik genom sånger och ramsor. Vi räknar hur många barn finns i närvarande. Hur många är hemma och vilka barn. Vi har även lunchramsa.

Genom att vi pedagoger är delaktiga och nyfikna på barnens vardag, finner vi många tillfällen att utveckla det verbala språket, t.ex. genom att kommunicera med barnet i den situationen (matbordet, hallen, gården) det befinner sig.

Även skapa möjlighet för barnen att berätta och återberätta händelser från olika vardagssituationer. Detta främjar barnens språk och tidsuppfattning.

Genom att variera oss med olika material stimuleras barnens språk och fantasi och de ges möjlighet att få pröva, upptäcka och förstå nya ord och begrepp.

Matematik

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talgrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egens och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”

Målet är att barnen

 • kan förstå och använda några matematiska begrepp
 • kan bygga och konstruera
 • kan sortera
  • kan förstå och använda tids och rumsbegrepp som bak och fram, under och på, före och efter

Arbetssätt

Matematik ingår som ett naturligt inslag i all verksamhet i förskolan.

 • vi räknar barn, frukt, leksaker, allt som barn kommer i kontakt med
 • även temaarbetet ger många tillfällen till att jämföra, mäta, väga, ange form, storlek, antal
 • barnen bygger och konstruerar med lego och klossar
 • vi sorterar ex. när vi plockar undan med barnen
 • vi övar tidsuppfattning med hjälp av veckodagar vid samling

Vi, pedagoger, försöker att skapa matematiskt stimulerade miljöer som utvecklar matematiskt tänkande hos barn.

Vi använder och utnyttjar vardagssituationer, samlingar, lek och miljön samt hjälper barnen sätta ord på erfarandet.

Vi stimulerar barnen att undersöka och upptäcka skillnader mellan olika föremål och material så som ex. former, färger, storlekar, utseende och antal genom att ställa öppna frågor till barnen.

Genom lek och aktiviteter kring olika jämförelseord (längd, höjd, pris, antal, storlek, vikt, volym och ålder) stimulerar vi barnen i deras matematiska tänkande kring begreppet jämförelse.

Vi spelar spel, bygger och konstruerar med olika material och redskap.

Andra aktiviteter vi kommer att göra under våren.

Låna böcker biblioteket i Odenplan

Alla hjärtans dag firar vi med Troll och Smålejon

Påskfirande


Terminsplanering höst

Avdelning Nallar består av 15 barn mellan 1-3,5 år gamla.

Hösten har gått åt att skola in sex nya barn.

Vi är tre pedagoger, en av oss är ny i gruppen

Tema: Kretslopp NO

Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen”

Målet är att barnen:

 • blir medvetna om årstider och årstidernas växlingar, lära färger
 • utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur
 • har förståelse för och ser glädjen i återvinning
 • lär sig nya ord och begrepp
 • ska respektera allt levande
 • kan förstå och använda några matematiska begrepp
 • tränar både grov och finmotorik
 • samt utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum
 • trafik regler röd, grön gubbe och lära sig att gå i led

Arbetssätt:

Barnen bekantar sig i naturen under alla årstider genom utelek på gården samt utflykter till parker. Utifrån barns intressen och frågor bestämmer vi riktningen och innehållet i temaarbetet.

Grovplanering av temat fungerar som utgångspunkt, men när arbetet är igång ska det finnas mycket plats för barnens egna tankar och idéer. Undersökande är centralt i vårt arbete med barnen. Vi kommer att undersöka allt: växter, djur, osv.

1. Naturruta

 • Vi har inte haft tid än att leta efter en bra naturruta.( många nya barn ) Men den kommer.
 • Vi kommer att gå regelbundet till en naturruta som vi hittar tillsammans med barnen.
 • Även att undersöka med lupp och gräva med spadar. Barnen får ta med sig något de har hittat.
 • Vi målar och skapar kring det vi har tagit med oss från naturen och samtalar om allt vi har sett och undersökt.

2. Trädet

 • Vi kommer att måla tillsammans med barnen ett träd som vi ska ha på väggen. Vi samlar löv, vi målar av, trycker etc, dessa sätter vi upp på trädet
 • Vi ändrar bladen efter årstiden, vad händer med löven på hösten, vad händer sedan?
 • Vad finns på marken under trädet?

3. Mask

Maskar kommer naturligt in då barnen redan visat ett stort intresse kring temat.

 • Hur tror vi att masken ser ut? Barnen får rita sin hypotes om maskens utseende
 • Vi studerar maskar med lupp och barnen får rita av maskarna framför sig.
 • Barnen får illustrera en mask med hjälp av lera som de sedan får måla. Först studerar vi färgen på maskarna och sedan får barnen blanda ihop färger för att hitta den färg som liknar maskens.

4.  Källsortering

 • vi utgår från det barnen hittar i naturen, vad passar inte in i naturen?
 • vi skapar med återvinningsmaterial

 

Tema: Jag och gruppen

Målet är att barnet:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • känner sig tryggt i gruppen och skapar en bra relation till pedagoger och andra barn
 • lär sig rutinerna och tar ansvar för gemensamma regler
 • bekantar sig med närmiljön
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, uttrycka sig och reflektera
 • utvecklar sin förmåga att hantera konflikter
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
 • utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar

Arbetssätt:

Vi har delat barnen i mindre grupper efter sin ålder. Eftersom de har olika behov och de kan känna sig trygg i sin lilla grupp och utveckla sin identitet. Även att skapa en bra relation till pedagogen som har den gruppen.

Vår verksamhet bildas genom lek, lärande och omsorg. Jag och gruppen är ett tema som vi kommer att ha med oss under hela året. I början av hösten kommer vi speciellt att inrikta oss på gemensamma lekar och aktiviteter, både inne och ute, där vi lär känna varandra. Musik, sånger och dans används också som ett språk för att lära känna varandra och kommunicera genom. Under hösten påbörjas arbetet med EQ (social och emotionell träning).

Vi, pedagogerna, har ett medvetet genusperspektiv. Vår verksamhet får alla göra allt. Alla erbjuds alla sorters aktiviteter/lekar oberoende av kön. Vid val av böcker, leksaker och annat material till verksamheten uppmärksammar vi också genusperspektiv. För oss är det självklart att personalen gör allt oberoende av kön.

 

Barnen ska utifrån sin förmåga ha inflytande över att välja vad de vill göra. Barnens självförtroende ökar genom att de får träna att klä på sig själva. Vi låten även de äldre barnen lära sig ansvar genom att de själva får hänga upp sina kläder i hallen.

Vi observerar barnen och ser vad de är intresserade av och utifrån det väljer vi vilka projekt vi vill ha i verksamheten.

 

Språkutveckling

Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Målet är att barnen:

 • utvecklar sina språk och kommunikativa förmågor
 • kommunicerar och för dialog med andra barn och vuxna
 • lär sig att lyssna, uttrycka sig, berätta och återberätta
 • prövar, upptäcker och förstår nya ord och begrepp
 • blir intresserade av böcker och läsning
 • blir intresserade av bokstäver

Arbetssätt:

Vi har en samling varje dag där vi arbetar språkutvecklande på följande sätt:

 • rim och ramsor
 • vi rör oss till musiken
 • vi klappar till musiken
 • vi sjunger
 • vi leker lekar
 • vi spelar instrument
 • vi sjunger både på finska och svenska

 

Läs stund har vi varje dag före mellanmål. Barnen har vi delat i två grupper, stora och små barn. Därför att barnen får höra böcker som passar i deras nivå. Även att de lär sig lyssna, uttrycka sig, reflektera och utveckla sitt språk.

Vi lär matematik genom sånger och ramsor. Vi räknar hur många barn finns i närvarande. Hur många är hemma och vilka barn. Vi har även lunchramsa.

Genom att vi pedagoger är delaktiga och nyfikna på barnens vardag, finner vi många tillfällen att utveckla det verbala språket, t.ex. genom att kommunicera med barnet i den situationen (matbordet, hallen, gården) det befinner sig.

Även skapa möjlighet för barnen att berätta och återberätta händelser från olika vardagssituationer. Detta främjar barnens språk och tidsuppfattning.

Genom att variera oss med olika material stimuleras barnens språk och fantasi och de ges möjlighet att få pröva, upptäcka och förstå nya ord och begrepp.

 

Matematik

Lpfö 98/10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talgrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egns och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utveclar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”

Målet är att barnen

 • kan förstå och använda några matematiska begrepp
 • kan bygga och konstruera
 • kan sortera
 • kan förstå och använda tids och rumsbegrepp som bak och fram, under och på, före och efter

Arbetssätt

Matematik ingår som ett naturligt inslag i all verksamhet i förskolan.

 • vi räknar barn, frukt, leksaker, allt som barn kommer i kontakt med
 • även temaarbetet ger många tillfällen till att jämföra, mäta, väga, ange form, storlek, antal
 • barnen bygger och konstruerar med lego och klossar
 • vi sorterar ex. när vi plockar undan med barnen
 • vi övar tidsuppfattning med hjälp av veckodagar vid samling

 

Vi, pedagoger, arbetar med att skapa matematiskt stimulerade miljöer som utvecklar matematiskt tänkande hos barn.

Vi använder och utnyttjar vardagssituationer, samlingar, lek och miljön samt hjälper barnen sätta ord på erfarandet.

Vi stimulerar barnen att undersöka och upptäcka skillnader mellan olika föremål och material så som ex. former, färger, storlekar, utseende och antal genom att ställa öppna frågor till barnen.

Genom lek och aktiviteter kring olika jämförelseord (längd, höjd, pris, antal, storlek, vikt, volym och ålder) stimulerar vi barnen i deras matematiska tänkande kring begreppet jämförelse.

Vi spelar spel, bygger och konstruerar med olika material och redskap.